Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2008 ]

1023860/10325/Β0012/9.4.2008 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3299/2004.

(Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3299/2004.)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 9 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1023860/10325/Β0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3299/2004.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ.26 του άρθρου 5 του ν.3299/2004, το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής σχηματίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η επένδυση. Αν δεν πραγματοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο ή αν αυτά που πραγματοποιήθηκαν δεν επαρκούν, το αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται από τα κέρδη των αμέσως επόμενων διαχειριστικών περιόδων μέχρι να καλυφθεί το ποσοστό της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης ή της αξίας κτήσης του εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις δέκα (10) διαχειριστικές περιόδους.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι στην περίπτωση που τα κέρδη επιχείρησης δεν επαρκούν για το σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού της απαλλαγής ολόκληρης ή ποσοστού της αξίας επενδυτικού σχεδίου που πραγματοποιήθηκε εντός μιας χρήσης, η εν λόγω επιχείρηση στις επόμενες διαχειριστικές περιόδους, μέχρι δέκα στο σύνολο, θα συνεχίζει το σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού μέχρι εξαντλήσεως του ποσοστού της φορολογικής απαλλαγής που δικαιούτο κατά την πραγματοποίηση της επένδυσης βάσει των κείμενων διατάξεων.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.γ' της παρ.26 του άρθρου 5 του ν.3299/2004 ορίζεται ότι προκειμένου για επενδύσεις, που η υλοποίησή τους διαρκεί πέραν της μίας (1) διαχειριστικής περιόδου, παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη της κάθε διαχειριστικής περιόδου, για τις δαπάνες των επενδύσεων που γίνονται μέσα σε αυτήν και υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση ολοκληρώνεται εντός πενταετίας από το χρόνο έναρξής της.

3. Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 37 του ν.3522/2006, ορίζεται, ότι στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις στην περιοχή Α' (νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην Β.Ε.Π.Ε. και νησιών των νομών αυτών που εντάσσονται στην περιοχή Β') της κατηγορίας 1, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες 3, 4 και 5 της κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 3 παρ.1, παρέχεται φορολογική απαλλαγή της τάξεως του 60% της αξίας της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου.

Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων, όπως ορίζεται στην παρ. 11 του άρθρου 37 του ν.3522/2006, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007.

Με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις της περ.β' της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.3299/2004 και για επενδυτικά σχέδια που γίνονταν μέχρι τις 31.12.2006, στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούσαν επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας 4 στην περιοχή Α' χορηγείτο φορολογική απαλλαγή της τάξεως του 100% της αξίας των δαπανών της επένδυσης.

4. Από τα στοιχεία της αιτήσεώς σας, προκύπτει ότι η εταιρεία σας προέβη κατά τη χρήση 2006 σε έναρξη επένδυσης στο νομό Αττικής, που εμπίπτει στην υποπεριπτ. (viii) περιπτ.ε' της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.3299/2004 και η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2008. Επίσης, από τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου 2006 σχηματίσατε αφορολόγητο αποθεματικό για το μέρος της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε μέσα στην ίδια χρήση, ίσο με το 100% της αξίας τους.

Επομένως, αν η επένδυση είχε ολοκληρωθεί μέσα στη χρήση αυτή, θα είχατε το δικαίωμα να σχηματίσετε αποθεματικό ίσο με το 100% ολόκληρης της επένδυσης. 5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 3299/2004, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 37 του ν.3522/2006, έχουν εφαρμογή από την 1.1.2007, δηλαδή από επενδύσεις που αρχίζουν να πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση αλλαγής του αναπτυξιακού νόμου, συνάγεται, ότι και για τις λοιπές δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν εντός των χρήσεων 2007 και 2008, μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, δικαιούστε να σχηματίσετε ανά έτος αφορολόγητα αποθεματικά απαλλαγής ισόποσα με το 100% της αξίας τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο