Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-2008 ]

1012923/10208/Β0012/8.4.2008 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3299/2004.

(Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3299/2004.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 8 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ. 1012923/10208/Β0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3299/2004.

1.    Οι επενδύσεις τις οποίες, όπως προκύπτει από τη σχετική αίτησή σας και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, η επιχείρησή σας πραγματοποίησε και τιμολογήθηκαν στη χρήση 2006 ως μέρος ενός επενδυτικού σχεδίου που ολοκληρώθηκε το 2007 και εμφάνισε μόνο σε λογαριασμό 15 (παγίων) και όχι σε ξεχωριστούς λογαριασμούς στο βιβλίο επενδύσεων χωρίς να υποβάλλει Δ.Φ.Α. στη χρήση αυτή, δεν λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού της χρήσης 2007, καθόσον με τις διατάξεις των περ. δ' και ε' της παρ.26 του άρθρου 5 του ν.3299/2004 και της ΑΥΟ 1130/09.11.2006 προϋπόθεση για την εφαρμογή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής είναι η τήρηση του αφορολόγητου αποθεματικού σε ξεχωριστούς λογαριασμούς στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και η παρακολούθηση των επενδύσεων σε βιβλίο επενδύσεων (πρόσθετα βιβλία).

2.    Με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 26 του άρθρου 5 του ν.3299/2004 προκειμένου για επενδύσεις, που η υλοποίηση τους διαρκεί πέραν της μίας (1) διαχειριστικής περιόδου, παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη της κάθε διαχειριστικής περιόδου, για τις δαπάνες που γίνονται μέσα σε αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση ολοκληρώνεται εντός πενταετίας από το χρόνο έναρξης της. Όταν ο εξοπλισμός αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, το αφορολόγητο αποθεματικό υπολογίζεται επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που καταβλήθηκαν στην οικεία διαχειριστική περίοδο και με την προϋπόθεση ότι η επένδυση ή το πρόγραμμα ολοκληρώνεται εντός πενταετίας από το χρόνο έναρξης της και μετά τη λήξη της σύμβασης ο εξοπλισμός θα περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης.

Από τις πιο πάνω διατάξεις και όσον αφορά στον υπολογισμό του αφορολόγητου αποθεματικού σε περίπτωση απόκτησης εξοπλισμού με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης συνάγεται, ότι το αφορολόγητο αποθεματικό υπολογίζεται επί του τμήματος της αξίας του εξοπλισμού όπως εμφανίζεται στο τιμολόγιο πώλησης που έχει εκδώσει ο αρχικός προμηθευτής προς την εταιρεία leasing και εμπεριέχεται στο καταβαλλόμενο μίσθωμα. Περαιτέρω, ο σχηματισμός του αποθεματικού ενεργείται μόνο όταν έχει καταβληθεί το μίσθωμα κατά ρητή διατύπωση του νόμου.

Τέλος, σε περίπτωση που επιχείρηση προτίθεται να αποκτήσει εξοπλισμό με χρηματοδοτική μίσθωση για τον οποίο όμως η αποπληρωμή των μισθωμάτων βάσει της σχετικής σύμβασης διαρκεί παραπάνω από πέντε χρόνια, δεν δικαιούται να σχηματίσει αφορολόγητο αποθεματικό από τα κέρδη κάθε διαχειριστικής περιόδου για τις δαπάνες που γίνονται μέσα σε αυτή, διότι η επιχείρηση δεν αποκτά την κυριότητα του εξοπλισμού μέσα στο χρονικό διάστημα των 5 ετών που επιβάλει ο νόμος.

3.    Όσον αφορά σε αγορές παγίων από  το εξωτερικό σας γνωρίζουμε ότι για το σχηματισμό τού αφορολόγητου αποθεματικού δεν λαμβάνονται υπόψη ως αξία επένδυσης οι δασμοί, τα έξοδα διακανονισμού, και οι δαπάνες ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ για το προσωπικό εργολάβου που πραγματοποιεί τεχνικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μεταφορικά και ασφάλιστρα μέχρι την αποθήκη της εταιρείας παγίων που αγοράζονται από το εξωτερικό, δαπάνες εκτελωνισμού, έξοδα ανοίγματος ενέγγυας πίστωσης, καθόσον λαμβάνεται μόνο η αξία του τιμολογίου και περαιτέρω δεν περιλαμβάνονται στις κατονομαζόμενες ενισχυόμενες δαπάνες του ν.3299/2004. Για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης, τα ανωτέρω ισχύουν και όταν η επένδυση πραγματοποιείται με leasing.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο