Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-11-2008 ]

1111337/11160/Β0012/10.11.2008 Ευθύνη εκκαθαριστών συνεταιρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 115 του ΚΦΕ

(Ευθύνη εκκαθαριστών συνεταιρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 115 του ΚΦΕ)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1111337/11160/Β0012

ΘΕΜΑ: Ευθύνη εκκαθαριστών συνεταιρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 115 του ΚΦΕ.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 115 του ν.2238/1994, τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.

2.    Το ΝΣΚ με την αριθ. 173/2001 γνωμοδότησή του, που έχει γίνει αποδεκτή, αποφάνθηκε ότι οι εκκαθαριστές ανώνυμης εταιρείας ή συνεταιρισμού υπόκεινται στη ρύθμιση της παρ.1 του άρθρου 115 του ΚΦΕ και υπέχουν προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη για την πληρωμή των χρεών του νομικού προσώπου από φόρο εισοδήματος και παρακρατούμενους φόρους, υπό την προϋπόθεση, ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και ανέλαβαν καθήκοντα εκκαθαριστή, πράγμα το οποίο κρίνεται σε κάθε περίπτωση.

3.    Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.2810/2000 (περί Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων) ορίζεται: 1. Οι ΑΣΟ λύνονται α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς τους. β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 2 των άρθρων 11 και 12 αντίστοιχα του νόμου αυτού.

4.    Επιπλέον, με τη διάταξη του άρθρου 24 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι: 1) με εξαίρεση την περίπτωση λύσης των ΑΣΟ που επέρχεται από την κήρυξή τους σε κατάσταση πτωχεύσεως κατά την οποία ακολουθείται η διαδικασία του Εμπορικού Νόμου, τη λύση ακολουθεί σε κάθε άλλη περίπτωση το στάδιο της εκκαθάρισης. 2) Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν ή περισσότερους ειδικούς εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Το νομικό πρόσωπο της λυθείσας ΑΣΟ εξακολουθεί να υπάρχει και να λειτουργεί για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.

5.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με το σχετικό έγγραφό σας, προκύπτει ότι από τακτικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό προέκυψαν προς οριστική βεβαίωση φόρος εισοδήματος για τις χρήσεις 1998-2005, ΦΜΥ για τη χρήση 2001, φόρος υπεραξίας του ν.2065/1992 για τις χρήσεις 1992, 1996 και 2000. Από το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης στις 17/4/2007, προκύπτει ότι η ΓΣ αποφάσισε τη λύση του Συνεταιρισμού και τη θέση αυτού σε εκκαθάριση, με εκκαθαριστές τους  α)…, β) … και γ) …, οι οποίοι, όπως αναφέρεται στο πρακτικό, θα ενεργούν από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά και τους δίνεται η εντολή να συντάξουν απογραφή της περιουσίας του Συνεταιρισμού και Ισολογισμό.

6.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, εφόσον ο ανωτέρω ΑΣΟ έχει λυθεί σύμφωνα με την από 17/4/2007 απόφαση της ΓΣ, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 115 του ΚΦΕ, με την προϋπόθεση, όμως, ότι οι εκκαθαριστές αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και ανέλαβαν καθήκοντα εκκαθαριστή, που, ως θέμα πραγματικό, κρίνεται σε κάθε περίπτωση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο