Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-09-2008 ]

1070685/11032/Β0012/30.9.2008 Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαλύεται.

(Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαλύεται.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1070685/11032/Β0012

ΘΕΜΑ: Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαλύεται.

1.    Με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.2 του άρθρου 107 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται από τα νομικά πρόσωπα της παρ.2 του άρθρου 101

2.    του ίδιου νόμου (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου) μέχρι τις 10 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο αμέσως προηγούμενο έτος, ανεξάρτητα εάν τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται ή όχι σε φορολογία. Όταν δηλώνεται εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης ή αν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ., η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 15 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους.

    Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ Α' 58/03.04.2008) ορίζεται ότι από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του νόμου αυτού, το Ταμείο Συντάξεων του Προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΕΤΕ), μεταξύ άλλων, εντάσσεται στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

3.    Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 2 του ίδιου πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τα εντασσόμενα Ταμεία και κλάδους, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται από την ημερομηνία ένταξης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων.

4.    Επίσης, στην αριθ. 1052/2004 Απόφαση του ΣΤΕ αναφέρεται, ότι το εν λόγω Ταμείο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου [άρθρο 3 παρ.2 αν.ν. 1495/1938, ΦΕΚ Α 464, πρβλ. ΣτΕ 113/1943, 2068/1958 Ολομέλεια και άρθρο 5 ν.2868/1922 (κωδ. Β.Δ. από 8/21.12.1923, ΦΕΚ Α 373), ο οποίος, εξακολουθεί να εφαρμόζεται προκειμένου περί του αναιρεσιβλήτου Ταμείου και μετά τη διάσπαση του ενιαίου Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού των Τραπεζών Εθνικής, Κτηματικής και Ελλάδος σε δύο αυτοτελή Ταμεία, δηλαδή στο αναιρεσίβλητο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης, όπως μετονομάσθηκε τελικώς (άρθρο 1 του ν.810/1978, ΦΕΚ Α 130) και στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Τραπεζών Ελλάδος και Κτηματικής (ΣτΕ 526/2002)].

5.    Έπειτα από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα υποβάλλει στο όνομα του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΕΤΕ) δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν.2238/1994, για τα εισοδήματα που έχει αποκτήσει στο χρονικό διάστημα 01/01/2008-31/07/2008. Δηλαδή, μέχρι 10 Μαρτίου 2009 ή 15 Απριλίου 2009 αν τηρούσατε βιβλία Γ' κατηγορίας. Επίσης, η καταβολή του φόρου εισοδήματος θα γίνει με βάση τις διατάξεις της περ.α' της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν.2238/1994.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο