Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-02-1996 ]

ΠΟΛ.1058/23.2.1996 Αυτοτελής φορολογία εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτων που δηλώνονται εκπρόθεσμα, αν σε τρεις μήνες ζητηθεί πιστοποιητικό μεταβίβασης, έγερσης αγωγής έξωσης, παραχώρησης υποθήκης κ.τ.λ.

(Αυτοτελής φορολογία εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτων που δηλώνονται εκπρόθεσμα, αν σε τρεις μήνες ζητηθεί πιστοποιητικό μεταβίβασης, έγερσης αγωγής έξωσης, παραχώρησης υποθήκης κ.τ.λ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 23 / 2 / 1996
Αρ. Πρωτ.: 1137931/3131/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 27.2.96/Κ.Κ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ : Α-Β

ΠΟΛ 1058

ΘΕΜΑ : Αυτοτελής φορολογία εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτων που δηλώνονται εκπρόθεσμα, αν σε τρείς μήνες ζητηθεί πιστοποιητικό μεταβίβασης, έγερσης αγωγής έξωσης, παραχώρησης υποθήκης κ.τ.λ.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:


1.- Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του Ν.2238/1994 όσοι αποκτούν εισόδημα από ακίνητα και είναι υπόχρεοι να υποβάλλουν δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, αν δε δηλώσουν το εισόδημα αυτό στερούνται το δικαίωμα:

α) Να εγείρουν αγωγή έξωσης ή να μεταβιβάσουν την κυριότητα με οποιοδήποτε τρόπο ή να συστήσουν εμπράγματα δικαιώματα, για μία πενταετία από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, στα ακίνητα για τα οποία δεν έχουν δηλωθεί τα μισθώματα.

β) Να παραχωρήσουν υποθήκη για μία δεκαετία από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σε ακίνητα για τα οποία δεν έχουν δηλωθεί τα μισθώματα.

γ) Να πάρουν στεγαστικό δάνειο από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λοιπούς οργανισμούς, οι οποίοι χορηγούν στεγαστικά δάνεια, για τα ακίνητα για τα οποία δεν έχουν δηλωθεί τα μισθώματα.

2.- Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων, που δηλώνονται εκπρόθεσμα, φορολογούνται αυτοτελώς, χωρίς καμιά έκπτωση ή μείωση, με συντελεστή πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης ζητηθεί το πιστοποιητικό που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 81 του ίδιου νόμου.

3.- Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ίδιου νόμου οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του ίδιου νόμου, αν δεν προσκομιστεί πιστοποιητικό του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας από το οποίο να προκύπτει ότι τα μισθώματα του ακινήτου που μεταβιβάζεται ή υποθηκεύεται δηλώθηκαν στη φορολογία εισοδήματος κατά την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση ή την εγγραφή της υποθήκης.

4.- Επίσης, με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 81 επιβάλλονται ορισμένες απαγορεύσεις στους φύλακες μεταγραφών, στα δικαστήρια, στις τράπεζες, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στους λοιπούς οργανισμούς, αν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό ή δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 81.

5.- Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων όταν δηλωθούν εκπρόθεσμα και μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης ζητηθεί το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 81 για τη μεταβίβαση ή την παραχώρηση υποθήκευσης ακινήτου, την έγερση αγωγής έξωσης ή τη λήψη στεγαστικού δανείου για την κατά περίπτωση εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 81, θα φορολογηθούν αυτοτελώς, χωρίς καμιά έκπτωση ή μείωση (10%, 5% κ.τ.λ.) με συντελεστή πενήντα τοις εκατό (50%).

6.- Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.2238/1994 και για τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 101 του ίδιου νόμου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο