Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-2008 ]

1053204/10740/Β0012/5.6.2008 Φορολογική αντιμετώπιση διανεμόμενων κερδών που προκύπτουν με βάση τα Δ.Λ.Π..

(Φορολογική αντιμετώπιση διανεμόμενων κερδών που προκύπτουν με βάση τα Δ.Λ.Π..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 5 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1053204/10740/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση διανεμόμενων κερδών που προκύπτουν με βάση τα Δ.Λ.Π..

1.    Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι αφορολόγητα αποθεματικά ανωνύμων εταιριών, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους, διανεμόμενα οποτεδήποτε, φορολογούνται κατά το χρόνο της διανομής στο όνομα του νομικού προσώπου, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.

Τα ως άνω διανεμόμενα αποθεματικά φορολογούνται αυτοτελώς, μη συναθροιζομένων των ποσών αυτών με το προκύπτον αποτέλεσμα του ισολογισμού, κατά το χρόνο που γίνεται η διανομή.

Προς τούτο, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση του άρθρου 107 μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από το μήνα που λαμβάνεται η απόφαση από το αρμόδιο όργανο για διανομή των αποθεματικών.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 99 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, οφείλεται φόρος εισοδήματος μετά την αναγωγή τους σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.

3.    Επίσης, με την 1041972/10601/Β0012/ΠΟΛ.1068/2.5.2006 εγκύκλιό μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών πρόσωπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 τα οποία συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα Δ.Λ.Π., έχει διευκρινιστεί ότι όταν μέρος των διανεμόμενων κερδών (μικτό ποσό) προέρχεται και από τα κέρδη που προκύπτουν βάσει των Δ.Λ.Π. (μεγαλύτερα των φορολογικών), το ποσό αυτών και κατά το μέρος που υπερβαίνει τα φορολογικά κέρδη υπόκειται σε φορολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις του εβδόμου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994 (διανομή κερδών νια τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος). Με το πιο πάνω ποσό συμπληρώνεται ο Κ.Α. 148 του σχετικού εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Φ-01013) και προστίθεται στα υπόλοιπα φορολογητέα κέρδη του πίνακα Ι, ούτως ώστε το τελικό άθροισμα αυτών να μεταφέρεται στην πρώτη σελίδα του ιδίου εντύπου προκειμένου να υπαχθεί σε φορολογία.

Αν το τελικό αποτέλεσμα (Κ.Α. 448) είναι ζημιογόνο. αλλά το νομικό πρόσωπο προβαίνει σε διανομή κερδών, από την τήρηση των Δ.Λ.Π.. τα διανεμόμενα αυτά κέρδη υπόκεινται αυτούσια σε Φορολογία (συμπλήρωση των Κ.Α. 148. 248).

4.    Από όλα όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι σε περίπτωση που η εταιρεία σα, διανείμει κέρδη, τα οποία έχουν προκύψει βάσει των Δ.Λ.Π (μεγαλύτερα των φορολογικών) από τη χρήση 2006, το ποσό αυτών θα υπαχθεί σε φορολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 και του άρθρου 99 του Κ.Φ.Ε.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο