Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-07-2008 ]

1048282/10659/Β0012/21.7.2008 Το ποσό ζημίας ανώνυμης εταιρείας που αποσβέστηκε με μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα χρόνια.

(Το ποσό ζημίας ανώνυμης εταιρείας που αποσβέστηκε με μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα χρόνια.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1048282/10659/Β0012

ΘΕΜΑ: Το ποσό ζημίας ανώνυμης εταιρείας που αποσβέστηκε με μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό  στα επόμενα χρόνια.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα και στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με βάση την παρ. 11 του άρθρου 105, το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται με συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήματος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.11 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε, το οποίο προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του ν.3522/2006, ορίζεται ότι ειδικά για το ποσό της ζημίας νομικού προσώπου της παρ.1 του άρθρου 101, που αποσβέσθηκε με ειδική προς τούτο μείωση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.

3.    Όπως μνημονεύεται και στην 1027178/10254/Β0012/ΠΟΛ.1052/15.3.2007 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.3522/2006, με την παρ.3 του άρθρου 9 του νόμου αυτού ενσωματώθηκε στην κωδικοποίηση της φορολογίας εισοδήματος η θέση της διοίκησης, που διατυπώθηκε με την Ε81/2/ΠΟΛ97/1981 διαταγή μετά την αποδοχή της αριθ.33/1981 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, σχετικά με την έλλειψη δυνατότητας μεταφοράς της ζημίας στα επόμενα έτη όταν αυτή αποσβέσθηκε προηγουμένως με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι και πριν από την θέσπιση των διατάξεων του ν.3522/2006 πάγια θέση της διοίκησης ήταν ότι δεν μπορεί να συμψηφισθεί με κέρδη επομένων χρήσεων, το ποσό της ζημίας που αποσβέσθηκε με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (108777810802/Β0012/12-11-2002 κ.λπ. έγγραφά μας).

4.    Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι η εταιρεία σας έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2000 (οικονομικό έτος 2001) οριστικοποιώντας τα αποτελέσματά της, για την εν λόγω χρήση, σε ζημίες ύψους Δρχ. 1.441.795.724. Κατά την επόμενη χρήση (2001) προχωρήσατε σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σας, με κάλυψη του πιο πάνω ποσού των ζημιών.

5.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ποσό της εν λόγω ζημίας που αποσβέσθηκε με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σας, δεν μπορούσε να συμψηφισθεί με κέρδη των επόμενων χρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε..ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο