Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-2008 ]

1048700/10591πε/Β0012/23.5.2008 Φορολογία κερδών υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην Κύπρο.

(Φορολογία κερδών υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην Κύπρο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 23 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1048700/10591πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογία κερδών υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην Κύπρο.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 105 του ν.2238/1994, ως ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων της παρ.1 του άρθρου 101 του ιδίου νόμου λαμβάνονται το τίμημα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και οι αμοιβές από παροχή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ.α' της παρ.1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994, ορίζεται ότι αντικείμενο του φόρου του νόμου αυτού για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

2.    Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ.γ' της παρ.4 του άρθρου 109 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία. Το ποσό του φόρου που εκπίπτει σύμφωνα με την περίπτωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί από το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

3.    Από τα στοιχεία της αίτησής σας προκύπτει, ότι η εταιρεία σας «… Ε.Π.Ε.» με αντικείμενο την εμπορία αθλητικών ειδών, έχει ιδρύσει υποκατάστημα στην Κύπρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών και φορολογείται για τα κέρδη του σύμφωνα με την Κυπριακή φορολογική νομοθεσία. Η διαχειριστική χρήση για το υποκατάστημά σας διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, ενώ για την ημεδαπή Ε.Π.Ε. έχει οριστεί από την 1η Ιουνίου έως την 31η Μαΐου ανά έτος.

4.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι χρόνος απόκτησης των εσόδων σας (κερδών) από το υποκατάστημα της Κύπρου είναι η 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου συνάγεται, ότι τα κέρδη του εν λόγω υποκαταστήματος της 31 Δεκεμβρίου 2006, αποτελούν ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας σας της διαχειριστικής περιόδου 1/6/2006-31/5/2007 και επομένως, ο φόρος που καταβάλατε στην αλλοδαπή για την προαναφερθείσα διαχειριστική περίοδο εκπίπτει υποχρεωτικά από τον αναλογούντα φόρο του οικείου οικονομικού έτους 2007 της εταιρείας σας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 109 του ν.2238/1994.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο