Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-02-2008 ]

1112855/11244πε/Β0012/27.2.2008 Φορολογική μεταχείριση ζημιών και κερδών ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από τα υποκαταστήματά της σε άλλες χώρες.

(Φορολογική μεταχείριση ζημιών και κερδών ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από τα υποκαταστήματά της σε άλλες χώρες.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1112855/11244πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ζημιών και κερδών ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από τα υποκαταστήματά της σε άλλες χώρες.

1.    Με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, οι οποίες σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 105 του ιδίου νόμου έχουν εφαρμογή και για τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.τ.λ.), ορίζεται ότι αρνητικό στοιχείο εισοδήματος από πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή συμψηφίζεται μόνο με θετικά εισοδήματα του φορολογουμένου που προκύπτουν στην αλλοδαπή.

2.    Με τα αρ. πρωτ. 1067396/11005/Β0012/19.10.2006, 1119037/11617πε /Β0012/13.01.2006 και 1042192/10603/Β0012/30.06.2004 έγγραφά μας έχει γίνει δεκτό ότι η ζημία που πραγματοποίησε υποκατάστημα ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας κατά την πρώτη διαχειριστική χρήση στην αλλοδαπή δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της ανώνυμης εταιρείας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε.. Η ζημία αυτή συμψηφίζεται με τα κέρδη που ενδεχομένως θα πραγματοποιήσει το υποκατάστημα στην αλλοδαπή στις επόμενες διαχειριστικές χρήσεις, εφόσον βέβαια επιτρέπεται από τη φορολογική νομοθεσία της συγκεκριμένης χώρας.

Επιπλέον, έχει γίνει δεκτό ότι σε φορολογία θα υπαχθεί ολόκληρο το ποσό των κερδών του υποκαταστήματος, δηλαδή πριν από το συμψηφισμό της ζημίας της προηγούμενης χρήσης, καθόσον κατά ρητή διατύπωση του νόμου η ζημία αλλοδαπής προέλευσης αγνοείται στην Ελλάδα και μπορεί να συμψηφισθεί μόνο με εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης (αρ. πρωτ. 1067396/11005/Β0012/19.10.2006 έγγραφό μας).

3.    Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει ότι η εταιρεία σας προτίθεται να ιδρύσει υποκαταστήματα σε διαφορετικές χώρες στην αλλοδαπή. Από τα υποκαταστήματα αυτά ορισμένα θα παρουσιάσουν κέρδη και ορισμένα άλλα ζημία.

4.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι αν από την εσωτερική νομοθεσία του κράτους, στο οποίο το εγκατεστημένο υποκατάστημά σας εμφανίσει ζημία, επιτρέπεται η μεταφορά της ζημίας στα επόμενα έτη, τότε για την ζημία αυτή, δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, δηλαδή δεν είναι δυνατός ο συμψηφισμός της ζημίας με κέρδη άλλου υποκαταστήματος στην αλλοδαπή, γιατί διαφορετικά θα είχαμε διπλή αναγνώριση της υπόψη ζημίας για την επιχείρησή σας. Αντίθετα, αν δεν προβλέπεται η μεταφορά της συγκεκριμένης ζημίας (υποκαταστήματος αλλοδαπής) στα επόμενα έτη, τότε αυτή συμψηφίζεται με θετικά εισοδήματα αλλοδαπής και το τυχόν απομένον κέρδος υπόκειται σε φορολογία στην Ελλάδα. Αν όμως προκύπτει ζημία από το συμψηφισμό αυτό, αυτή δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο