Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-05-2008 ]

1041493/10567/Β0012/12.5.2008 Οι τόκοι καταθέσεων που αποκτούν τα Στρατιωτικά Πρατήρια, οι στρατιωτικές Λέσχες και τα Κέντρα Ψυχαγωγίας Μονάδος (ΚΨΜ), δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.

(Οι τόκοι καταθέσεων που αποκτούν τα Στρατιωτικά Πρατήρια, οι στρατιωτικές Λέσχες και τα Κέντρα Ψυχαγωγίας Μονάδος (ΚΨΜ), δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 12 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1041493/10567/Β0012

ΘΕΜΑ: Οι τόκοι καταθέσεων που αποκτούν τα Στρατιωτικά Πρατήρια, οι στρατιωτικές Λέσχες και τα Κέντρα Ψυχαγωγίας Μονάδος (ΚΨΜ), δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.α' της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.2238/1994, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και προκύπτουν στην Ελλάδα από οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης, περιλαμβανομένων και των πιστοποιητικών καταθέσεων, σε τράπεζα ή σε ταμιευτήριο που είναι στην Ελλάδα. Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό των τόκων που προκύπτουν με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) και παρακρατείται από τον οφειλέτη των τόκων κατά το χρόνο που γίνεται ο εκτοκισμός της κατάθεσης. Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων του άρθρου 2, των ημεδαπών και αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και των υπόχρεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ίδιου νόμου .
Η πιο πάνω αυτοτελής φορολόγηση των τόκων καταθέσεων θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.1921/1991, με τις οποίες επιβλήθηκε για πρώτη φορά φορολογία επί των ως άνω τόκων, οι οποίοι προγενέστερα απαλλάσσονταν της φορολογίας.

2.    Με τις διατάξεις της περ.α' της παρ.1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, το Ελληνικό Δημόσιο στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, οι δήμοι και οι κοινότητες, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα, οι σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων, οι αποκλειστικά αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων και τηλεθέρμανσης, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας και οι τοπικές ενώσεις δήμων και Κοινοτήτων για τα κάθε είδους εισοδήματά τους.

3.    Όπως έχει γίνει δεκτό με το 1057852/10547/Β0012/31-7-2002 έγγραφό μας στα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων ή πράξεις REPOS που αποκτά το Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (ΣΕΠΑ), δεν πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου γιατί η υπηρεσία (μονάδα) αυτή του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας είναι υπηρεσία του Δημοσίου και ως εκ τούτου απαλλάσσεται της φορολογίας, καθόσον δεν νοείται η επιβολή φορολογίας στο ίδιο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου.

4.    Εξάλλου, με το αριθμ. 1043241/10452/Β0012/28-5-2003 έγγραφό μας έχει γίνει δεκτό ότι και στα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων ή πράξεις REPOS που αποκτούν τα Ειδικά Κέντρα Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (ΕΚΕΜΣ) δεν πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου.

5.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με το σχετικό έγγραφο σας προκύπτει, ότι με Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.δ.721/1970, συστήνονται εκμεταλλεύσεις εξυπηρέτησης προσωπικού όπως Στρατιωτικά Πρατήρια, Στρατιωτικές Λέσχες και Κέντρα Ψυχαγωγίας Μονάδος (ΚΨΜ).

Οι ανωτέρω εκμεταλλεύσεις έχουν ως σκοπό την αποκλειστική εξυπηρέτηση βιοτικών και άλλων αναγκών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των μελών των οικογενειών τους, με κεφάλαια εκτός προϋπολογισμού. Οι εν λόγω εκμεταλλεύσεις αποτελούν μονάδες (υπηρεσίες) του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

6.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα αναφερόμενα στο 1057852/10547/Β0012/31-7-2002 έγγραφό μας θα έχουν εφαρμογή και για τα Στρατιωτικά Πρατήρια, Στρατιωτικές Λέσχες και Κέντρα Ψυχαγωγίας Μονάδος (ΚΨΜ).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο