Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-03-2008 ]

1020573/10287/Β0012/18.3.2008 Η προμήθεια που παρακρατεί αγροτικός συνεταιρισμός στα πλαίσια της χονδρικής πώλησης αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό των μελών του απαλλάσσεται της φορολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.θ της παρ.1 του άρθρου 103 του ΚΦ.Ε..

(Η προμήθεια που παρακρατεί αγροτικός συνεταιρισμός στα πλαίσια της χονδρικής πώλησης αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό των μελών του απαλλάσσεται της φορολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.θ της παρ.1 του άρθρου 103 του ΚΦ.Ε..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 18 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ. : 1020573/10287/Β0012

ΘΕΜΑ: Η προμήθεια που παρακρατεί αγροτικός συνεταιρισμός στα πλαίσια της χονδρικής πώλησης αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό των μελών του απαλλάσσεται της φορολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.θ' της παρ.1 του άρθρου 103 του ΚΦ.Ε..

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994, τα εισοδήματα που αποκτούν οι συνεταιρισμοί πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού που χαρακτηρίζονται από το νόμο ως αγροτικοί από δραστηριότητες που εμπίπτουν στους σκοπούς που καθορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού τους, απαλλάσσονται από το φόρο. Στην απαλλαγή αυτή δεν περιλαμβάνονται τα εισοδήματα που αναφέρονται περιοριστικά στις ίδιες διατάξεις.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2810/2000 ορίζεται, ότι η συνεταιρική μερίδα είναι το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής κάθε μέλους στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού. Κάθε μέλος συμμετέχει στο συνεταιρισμό με μια (1) υποχρεωτική μερίδα και έχει μια ψήφο, το ύψος και οι προϋποθέσεις καταβολής της αξίας της ορίζοντα, από το καταστατικό. Η συνεταιρική μερίδα είναι αδιαίρετη κα. ίση για όλα τα μέλη. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει όρους και προϋποθέσεις για την απόκτηση από κάθε μέλος πρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων, ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών του με το συνεταιρισμό. Στην έννοια της συναλλαγής περιλαμβάνεται το άθροισμα της αξίας των προϊόντων, των εφοδίων και των υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη από το συνεταιρισμό, καθώς και των προϊόντων που διαθέτουν σε αυτόν ή μέσω αυτού σε τρίτους.

3.    Από τα στοιχεία των σχετικών εγγράφων σας προκύπτει, ότι ο αγροτικός συνεταιρισμός με την επωνυμία «…» και με έδρα την Ιεράπετρα του Νομού Λασιθίου, δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, της παραγωγής, της προμήθειας γεωργικών εφοδίων, καθώς και της κατασκευής και προμήθειας των μέσων αγροτικής παραγωγής (άρθρο 3 του καταστατικού).

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στα πλαίσια της εμπορίας αγροτικών προϊόντων περιλαμβάνεται και η πώληση των προϊόντων των μελών του συνεταιρισμού επί προμήθεια.

Επιπλέον μας γνωρίσατε ότι μεταξύ των εν λόγω δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού περιλαμβάνεται η δημοπράτηση και εμπορία των κηπευτικών των μελών του, καθώς και η παροχή τεχνικής βοήθειας σε αυτά (άρθρο 3 του καταστατικού). Κατά τη διαχειριστική χρήση 2005, ο κύκλος εργασιών του συνεταιρισμού από τις πωλήσεις του (δημοπράτηση αγροτικών προϊόντων - κηπευτικών) για λογαριασμό των παραγωγών - μελών του, οι οποίες διενεργούνται χονδρικώς στο δημοπρατήριο του συνεταιρισμού, ανήλθε στο ποσό των 12.000.000 ευρώ περίπου και παρακρατήθηκε προμήθεια 5% επί του εν λόγω ποσού (598.874,40 ευρώ), ενώ τα έσοδα παρεπομένων ασχολιών ανήλθαν στο ποσό των 12051.46 ευρώ. Ακόμη, τα έσοδα του από προμήθειες για τη διαχειριστική χρήση 2006 ανήλθαν στο ποσό των 339.141,41 ευρώ και τα έσοδα παρεπομένων ασχολιών, τα οποία προέρχονται, κυρίως από αποζημίωση του συνεταιρισμού για τη σύνταξη κα, υποβολή καταστάσεων επιστροφής ΦΠΑ Αγροτών εδικού καθεστώτος στο ποσό των 2.749,39 ευρώ. Για τις εν λόγω πωλήσεις εκδίδεται, τιμολόγιο πώλησης δελτίο αποστολής (ΤΠ - ΔΑ) από το συνεταιρισμό για λογαριασμό των παραγωγών μελών του και στη συνέχεα γίνεται εκκαθάριση για κάθε παραγωγό, με την οποία του αποδίδεται, η αξία των πωληθέντων προϊόντων μετά την παρακράτηση της προμήθειας 5%.

4.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η προμήθεια που παρακρατεί ο αγροτικός συνεταιρισμός «…» στα πλαίσια της χονδρικής πώλησης αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό των μελών του απαλλάσσεται της φορολογίας, καθόσον αφορά υπηρεσίες που παρέχει ,στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του στα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.θ' της παρ.1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994. Αντίθετα, τα εισοδήματα από παρεπόμενες ασχολίες υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος, λόγω απουσίας απαλλακτικής διάταξης και περαιτέρω, γιατί πρόκειται για έσοδα από δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στους σκοπούς, καθοριζόμενους από το καταστατικό.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο