Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-06-2008 ]

1055162/10753/Β0012/6.6.2008 Φορολογική αντιμετώπιση των εκπτώσεων που χορηγεί συνεταιρισμός στα μέλη του.

(Φορολογική αντιμετώπιση των εκπτώσεων που χορηγεί συνεταιρισμός στα μέλη του.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 6 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1055162/10753/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση των εκπτώσεων που χορηγεί συνεταιρισμός στα μέλη του.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ' της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους υπόκεινται στο φόρο εισοδήματος και περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.γ' της παρ.1 του άρθρου 99 του ιδίου νόμου, ορίζεται, ότι αντικείμενο φόρου για τα νομικά αυτά πρόσωπα, είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, πριν από την αφαίρεση των χορηγούμενων εκπτώσεων στα μέλη τους. Τα διανεμόμενα κέρδη και οι χορηγούμενες εκπτώσεις στα μέλη λαμβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.

Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης δεν λαμβάνονται υπόψη οι χορηγούμενες επί των τιμολογίων πωλήσεως εκπτώσεις σε διατιμημένα είδη και μέχρι των επιτρεπόμενων από τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις ποσοστών.

2.    Με το αρ. πρωτ. 1066007/10341/Β0012/2.06.1995 έγγραφό μας έχει γίνει δεκτό, ότι οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί μπορούν να χορηγούν εκπτώσεις κατά την πώληση εμπορευμάτων στα μέλη τους για την άσκηση του αντικειμένου των εργασιών τους, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να χαρακτηρισθούν αυτές  ως φορολογητέο κέρδος των συνεταιρισμών, εφόσον η έκπτωση δεν εμφανίζεται διακεκριμένα στο τιμολόγιο πωλήσεως αλλά αναγράφεται απευθείας η μειωμένη τιμή πωλήσεως.

3.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι εκπτώσεις που αποδίδετε στα μέλη σας, ανεξάρτητα αν τις έχετε λάβει προηγουμένως ή όχι από τους προμηθευτές σας, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις στο όνομα του νομικού σας προσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 106 του ν.2238/1994, εκτός αν δεν τις εμφανίζετε διακεκριμένα στο τιμολόγιο, αλλά μειώνοντας την τιμή πώλησης του προϊόντος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο