Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-2008 ]

1079335/11091/Β0012/24.7.2008 Το εισόδημα αλλοδαπής εταιρείας από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ και τα δικαιώματα χρήσης του δικτύου μεταφοράς μέχρι την είσοδο της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα αποκτάται στην αλλοδαπή και δεν υπάγεται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα.

(Το εισόδημα αλλοδαπής εταιρείας από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ και τα δικαιώματα χρήσης του δικτύου μεταφοράς μέχρι την είσοδο της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα αποκτάται στην αλλοδαπή και δεν υπάγεται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1079335/11091/Β0012

ΘΕΜΑ: Το εισόδημα αλλοδαπής εταιρείας από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ και τα δικαιώματα χρήσης του δικτύου μεταφοράς μέχρι την είσοδο της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα αποκτάται στην αλλοδαπή και δεν υπάγεται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994, αντικείμενο του φόρου των αλλοδαπών επιχειρήσεων που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας είναι το καθαρό εισόδημα ή κέρδος το οποίο προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το οποίο προκύπτει από τη μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100.

2.    Από την πιο πάνω διάταξη προκύπτει ότι για να φορολογηθεί μια αλλοδαπή επιχείρηση στην Ελλάδα θα πρέπει είτε να διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, είτε να αποκτά εισόδημα το οποίο προκύπτει σε αυτή.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το εισόδημα το οποίο αποκτάται από παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι προκύπτει στη χώρα στην οποία προσφέρονται οι σχετικές υπηρεσίες.

3.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με το σχετικό έγγραφό σας (και τη συνημμένη αίτηση της εταιρείας) προκύπτει ότι η εταιρεία «…» με έδρα στη Βουλγαρία αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια από διάφορους παραγωγούς της Βουλγαρίας και στη συνέχεια την μεταπωλεί στη Δ.Ε.Η., η οποία, πλέον του τιμήματος, καταβάλλει στην πωλήτρια εταιρεία δικαιώματα χρήσης του δικτύου μεταφοράς μέχρι το σημείο παράδοσης στην είσοδο της χώρας.

4.    Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι οι προαναφερόμενες αμοιβές που καταβάλλει η Δ.Ε.Η. στην εταιρεία «…» για τη χρήση του δικτύου μεταφοράς στην αλλοδαπή δεν φορολογούνται στην Ελλάδα, καθόσον οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή και επομένως δεν προκύπτει εισόδημα φορολογητέο στην Ελλάδα.

Για τις αμοιβές αυτές πρέπει η εταιρεία να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σχετική δήλωση απόδοσης φόρου δικαιωμάτων, στην οποία θα αναφέρεται το ποσό της αμοιβής και η αιτιολογία ότι δεν οφείλεται φόρος εισοδήματος. Αντίγραφο της παραληφθείσας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωσης υποβάλλεται στη μεσολαβούσα τράπεζα, προκειμένου να εμβάσει το οφειλόμενο ποσό στον αλλοδαπό δικαιούχο (σχετ. 1034644/10507/Β0012/8.11.2006 έγγραφό μας).

Όσον αφορά στο τίμημα για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό καταβάλλεται για εισόδημα που επίσης προκύπτει στην αλλοδαπή (εξαγωγές προϊόντων της εταιρείας της Βουλγαρίας προς την Ελλάδα) και δεν φορολογείται στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, από τα ως άνω πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι η εταιρεία «…» δεν αποκτά εισόδημα από πηγή Ελλάδας αλλά ούτε και από μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας. Η Δ/νση Δ.Ο.Σ. στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να επιβεβαιώσει ή όχι αν η συγκεκριμένη εταιρεία της Βουλγαρίας αποκτά μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα από την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο