Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-2008 ]

1064111/1199/Α0012/29.8.2008 'Αρση φορολογικού απορρήτου.

('Αρση φορολογικού απορρήτου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1064111/1199/Α0012

ΘΕΜΑ: Άρση φορολογικού απορρήτου.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 85 του ν.2238/1994, οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα (φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του. προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο, στον οποίο αφορούν αυτά.

2.    Εξάλλου, από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου και νόμου προκύπτει ότι, κατά παρέκκλιση των παραπάνω, τα στοιχεία για τα οποία η δημοσίευσή τους είναι επιτρεπτή στους καταλόγους των φορολογουμένων (το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο τίτλος και τα λοιπά στοιχεία τους, το καθαρό εισόδημα από τις κατηγορίες Δ' και Ζ', το συνολικό καθαρό εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φορολογία, καθώς και ο φόρος που αναλογεί σε αυτό) δεν αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίωση (όχι αντίγραφα) γι' αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει.

3.    Ωστόσο όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με το 1016284/270/Α0012/15.2.2005 έγγραφό της σε κάθε περίπτωση θα εξετάζεται η ύπαρξη του έννομου συμφέροντος του αιτούντος με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο ίδιος. Το έννομο συμφέρον του αιτούντος δεν μπορεί να οριστεί ή να οριοθετηθεί, αλλά κάθε φορά θα πρέπει να εξετάζεται ως πραγματικό γεγονός, ενώ αρμόδιος να κρίνει την απόδειξη του έννομου συμφέροντος είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. από την οποία αιτείται η χορήγηση των προαναφερθέντων στοιχείων.

4.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι πρέπει να επικαλεστείτε και να αποδείξετε την ύπαρξη έννομου συμφέροντος για τα ζητούμενα στοιχεία της αποθανούσας που μπορούν να δημοσιευτούν στους φορολογικούς καταλόγους στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ο οποίος είναι αρμόδιος να κρίνει αν πράγματι συντρέχει περίπτωση χορήγησης αυτών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο