Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-07-2008 ]

1067821/1273/Α0012/25.7.2008 Χορήγηση στοιχείων από τις δηλώσεις Ε2 και Ε9 στον προσωρινό κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς.

(Χορήγηση στοιχείων από τις δηλώσεις Ε2 και Ε9 στον προσωρινό κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 25 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ : 1067821/1273/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων από τις δηλώσεις Ε2 και Ε9 στον προσωρινό κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 85 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ), οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο, στον οποίο αφορούν αυτά.

2.    Εξάλλου, από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου και νόμου προκύπτει ότι, κατά παρέκκλιση των παραπάνω, τα στοιχεία για τα οποία η δημοσίευσή τους είναι επιτρεπτή στους καταλόγους των φορολογουμένων (δηλαδή το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο τίτλος και τα λοιπά στοιχεία αυτών που υπέβαλαν δήλωση, το καθαρό εισόδημα τους από εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα, το συνολικό καθαρό εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φορολογία και το ποσό φόρου που αναλογεί σ' αυτό, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία μετά την οριστικοποίηση της εγγραφής του υπόχρεου), δεν αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίωση γι' αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει.

3.    Όπως προκύπτει, ωστόσο, από τις διατάξεις του άρθρου 61 του ΚΦΕ, σε περίπτωση σχολάζουσας κληρονομιάς αρμόδιος να δηλώσει το εισόδημα των περιουσιακών στοιχείων αυτής είναι ο κηδεμόνας, ο οποίος υποβάλλει δήλωση στο όνομα της σχολάζουσας κληρονομιάς στον προϊστάμενο της ΔΟΥ που βρισκόταν η κατοικία ή η έδρα της επαγγελματικής δραστηριότητας του κληρονομουμένου (σχετ. 1073884/2856/ΔΜ/ΠΟΛ.1252/15.10.1998 διαταγή). Ο κηδεμόνας, όπως ορίζουν τα άρθρα 1865-6 του Αστικού Κώδικα, διορίζεται από το δικαστήριο της  κληρονομιάς, αντιπροσωπεύει τον κληρονόμο και διαχειρίζεται την κληρονομιά, έχοντας την υποχρέωση να ενεργήσει τη σφράγιση και την απογραφή της και να λάβει κάθε συντηρητικό μέτρο καθώς και να εισπράξει τις απαιτήσεις και να καταθέσει έντοκα τα χρήματα σε ασφαλή τράπεζα. Χωρίς άδεια του δικαστηρίου της κληρονομιάς δεν μπορεί να εκποιεί αντικείμενά της, να συνάπτει δάνεια και συμβιβασμούς ούτε να εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα της κληρονομιάς πέρα από μια διετία. Σε κατεπείγουσες περιστάσεις ο εισαγγελέας πρωτοδικών διορίζει προσωρινό κηδεμόνα, ο οποίος οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να προκαλέσει  το διορισμό οριστικού κηδεμόνα από το δικαστήριο.

4.    Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, στην υπό κρίση περίπτωση, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών με την υπ' αριθμ. 6/2008 διαταγή διόρισε τη δικηγόρο κυρία … προσωρινό κηδεμόνα της σχολάζουσας κληρονομιάς του κυρίου … ,ο οποίος απεβίωσε την 11-8-2006, με σκοπό να ερευνήσει κατεπειγόντως για την εξακρίβωση του ενεργητικού της κληρονομιάς αυτής, να λάβει όλα τα πρόσφορα και εξασφαλιστικά μέτρα για την προστασία της και να προκαλέσει χωρίς καμία καθυστέρηση το διορισμό οριστικού κηδεμόνα.

5.    Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, κάμπτεται το φορολογικό απόρρητο του άρθρου 85 του ΚΦΕ, προκειμένου ο προσωρινός κηδεμόνας να ασκήσει τα νόμιμα καθήκοντα του, οπότε δικαιούται να λάβει τα αντίγραφα των Ε2 και Ε9 από το φάκελο του κληρονομουμένου για το οικονομικό έτος 2005. Διαφορετική αντιμετώπιση θα καθιστούσε ανενεργείς τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα εμποδίζοντας τον προσωρινό κηδεμόνα στην άσκηση των καθηκόντων του που απορρέουν από το νόμο. Μόνος περιορισμός τίθεται σε περίπτωση που ο αποβιώσας ήταν έγγαμος και η σύζυγος δήλωνε στοιχεία δικά της στο Ε9. Σε αυτή την περίπτωση η προσωρινή κηδεμόνας δικαιούται να λάβει στοιχεία από το Ε9 που αφορούν μόνο τον κληρονομούμενο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο