Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2008 ]

1079215/1409/Α0012/22.7.2008 Χορήγηση στη σύζυγο αντιγράφων των δηλώσεων του συζύγου για τον καθορισμό του ύψους διατροφής, στην περίπτωση διάστασης αυτών.

(Χορήγηση στη σύζυγο αντιγράφων των δηλώσεων του συζύγου για τον καθορισμό του ύψους διατροφής, στην περίπτωση διάστασης αυτών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1079215/1409/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στη σύζυγο αντιγράφων των δηλώσεων του συζύγου για τον καθορισμό του ύψους διατροφής, στην περίπτωση διάστασης αυτών.

1.    Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ.2 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο, στον οποίο αφορούν αυτά.

2.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του ίδιου παραπάνω άρθρου και νόμου, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας συντάσσει κάθε έτος, με βάση τις δηλώσεις που του επιδίδονται, κατάλογο φορολογουμένων, ο οποίος περιέχει το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τον τίτλο και τα λοιπά στοιχεία τους, το καθαρό εισόδημα από τις κατηγορίες Δ' και Ζ', το συνολικό καθαρό εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φορολογία, καθώς και το φόρο που αναλογεί σ' αυτό.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στους καταλόγους των φορολογουμένων δεν αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίωση για τα στοιχεία αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει.

3.    Περαιτέρω, οι μόνες επιτρεπόμενες παραβιάσεις του φορολογικού απορρήτου αναφέρονται σαφώς και περιοριστικούς στην παραγρ.5 του άρθρου 85 του ν.2238/1994, μεταξύ των οποίων προβλέπεται και η χορήγηση στοιχείων στις περιπτώσεις που ορίζονται από τη διάταξη του άρθρου 1445 του Αστικού Κώδικα υπέρ των οποίων κάμπτεται το φορολογικό απόρρητο.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 1445 του Αστικού Κώδικα, όπως τούτο θεσπίστηκε με το άρθρο 16 του πρώτου άρθρου του ν.1329/1983 «Εφαρμογή της Συνταγματικής Αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό Κώδικα», ορίζεται, πως καθένας από τους πρώην συζύγους είναι υποχρεωμένος να δίνει στον άλλο ακριβείς πληροφορίες νια την περιουσία και τα εισοδήματα του, εφόσον είναι χρήσιμες για .να καθοριστεί το ύψος της διατροφής. Με αίτηση ενός από τους πρώην συζύγους, που διαβιβάζεται μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα, ο εργοδότης, η αρμόδια υπηρεσία και ο αρμόδιος οικον. έφορος είναι υποχρεωμένοι να δίνουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση του άλλου συζύγου και προπάντων για τα εισοδήματά του.
Δηλαδή, για να χορηγήσει ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. με βάση το άρθρο 1445 Α.Κ. πληροφορίες σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση και προπάντων για τα εισοδήματα του ενός από τους πρώην συζύγους στον άλλο (πρώην) σύζυγο, θα πρέπει να έχει εκδοθεί διαζύγιο, ώστε να είναι «πρώην σύζυγοι» και η αιτούμενη διατροφή να αφορά τον έναν απ' αυτούς και όχι άλλα πρόσωπα π.χ. κοινό τέκνο τους ή γονείς τους κ.τ.λ.

4.    Εξάλλου, κατά το άρθρο 1391 του Α.Κ. «Αν ο σύζυγος διέκοψε την έγγαμη συμβίωση για εύλογη αιτία, η διατροφή, που του οφείλεται από τον άλλο, πληρώνεται σε χρήμα και προκαταβάλλεται κάθε μήνα. Η υποχρέωση διατροφής της προηγούμενης παραγράφου παύει ή το ποσό της αυξάνεται ή μειώνεται, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις».

5.    Ακόμη από το άρθρο 1442 Α.Κ. ορίζεται σε ποιες περιπτώσεις ο ένας από τους πρώην συζύγους δικαιούται να ζητήσει από τον άλλο σύζυγο διατροφή.

6.    Επίσης, με βάση τις διαταγές που έχει εκδώσει η Υπηρεσία μας μέχρι σήμερα (1009934/138/Α0012/ΠΟΛ.1019/23.1.1995 διαταγή με την οποία κοινοποιήθηκε η 710/1993 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. και 1098850/1889/ΠΟΛ.1260/ΑΟ012/31.12.2000 διαταγή), στις περιπτώσεις που τα αιτούμενα στοιχεία καλύπτονται από το φορολογικό απόρρητο του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), η παραβίαση του οποίου συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα που τιμωρείται κατά τις οικείες διατάξεις της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, η επιταγή του εισαγγελέα στα πλαίσια της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1756/1988 δε δεσμεύει τη Διοίκηση, η οποία δεν υποχρεούται στη χορήγηση των στοιχείων αυτών.

7.    Με βάση τα ανωτέρω, εφόσον πρόκειται για συζύγους που βρίσκονται σε διάσταση, δεν μπορείτε να χορηγήσετε στη σύζυγο αντίγραφα των δηλώσεων του συζύγου έστω και αν τα χρειάζεται για καθορισμό ύψους διατροφής, γιατί δεν είναι πρώην σύζυγοι, όπως ζητά το άρθρο 1445 Α.Κ. Εκείνο που μπορείτε να χορηγήσετε είναι βεβαίωση για τα εισοδήματα του συζύγου που μπορούν να δημοσιεύονται στους φορολογικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 85 του Κ. Φ. Ε.

8.    Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, σας πληροφορούμε ότι με την 5007/28.11.2006 ενημερωτική εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς Εισαγγελείς Εφετών, την οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα για ενημέρωση, η εισαγγελική παραγγελία, με βάση τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 25 του ν.1756/1988, φέρει χαρακτήρα δικαστικής πράξης - διάταξης και είναι δεσμευτική για τη διοίκηση, η οποία υποχρεούται να χορηγήσει τα έγγραφα, έστω και αν έχει άλλη άποψη.

9.    Για το λόγο αυτό, επειδή η θέση της Διοίκησης είναι αντίθετη με την ανωτέρω ενημερωτική εγκύκλιο, η Υπηρεσία μας έχει υποβάλει σχετικό ερώτημα προς το Ν.Σ.Κ. (1020116/361/Α0012/16.2.2007 έγγραφο), αναφορικά με το φορολογικό απόρρητο στην περίπτωση παρέμβασης εισαγγελέα στα πλαίσια των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου, 25 ν.1756/1988, το οποίο εκκρεμεί μέχρι σήμερα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο