Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-2008 ]

1062807/1182/Α0012/24.6.2008 Χορήγηση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων υπεκμίσθωσης ακινήτου.

(Χορήγηση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων υπεκμίσθωσης ακινήτου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 24 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ:. 1062807/1182/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων υπεκμίσθωσης ακινήτου.

1.    Με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 85 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι οι δηλώσεις φόρου του παρόντος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φορολογικούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση τους για δίωξη εκείνου που υπέβαλε τη δήλωση ή του προσώπου από το οποίο αυτός απέκτησε το εισόδημα, για παράβαση των κειμένων διατάξεων.

Οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο, στον οποίο αφορούν αυτά.

2.    Κατ' εξαίρεση, με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε δίκες για διαφορές από εμπορικές μισθώσεις ακινήτων η χορήγηση στους ενδιαφερομένους για χρήση στο δικαστήριο αντιγράφων των μισθωτηρίων συμβολαίων, καθώς και βεβαιώσεων για το καταβαλλόμενο μίσθωμα οποιουδήποτε ακινήτου. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας δικαιούται να ζητήσει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι τα χορηγούμενα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για δίκες του προηγούμενου εδαφίου.

Έτσι, κατά τη διάταξη της περ. δ' της παρ. 5, είναι επιτρεπτή η χορήγηση στους ενδιαφερόμενους αντιγράφων των μισθωτηρίων συμβολαίων, καθώς και βεβαιώσεων για το καταβαλλόμενο μίσθωμα του ακινήτου, υπό την αυστηρή όμως προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο σε δίκες για διαφορές από εμπορικές μισθώσεις ακινήτων.

Η εφαρμογή της εξαιρετικής αυτής διάταξης, που αφορά τρίτους και όχι στο φορολογούμενο, τελεί υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης δίκης μετά από άσκηση αγωγής κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ.30 Α΄/10-2-1995) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων». Σε αντίθετη περίπτωση, της ανυπαρξίας δηλαδή εκκρεμοδικίας με το άνω αντικείμενο, δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση των δύο αυτών στοιχείων, ακόμη και αν τα στοιχεία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άσκηση νομίμου δικαιώματος, όπως υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, άσκηση αγωγής κατά του προσώπου, που εκμεταλλεύεται το ακίνητο, αφού η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών σε κάθε περίπτωση δεν δημιουργεί διαφορές από εμπορικές μισθώσεις ακινήτων.

3.    Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας, φορολογούμενος εκμισθώνει ακίνητο και έχει παραχωρήσει το δικαίωμα υπεκμίσθωσης στο μισθωτή του και ζητά να του χορηγηθεί αντίγραφο του συμφωνητικού υπεκμίσθωσης του ακινήτου, που έχει συναφθεί μεταξύ του υπεκμισθωτή και του υπομισθωτή.

4.    Κατόπιν των ανωτέρω, δεν μπορείτε να χορηγήσετε επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού υπεκμίσθωσης του ακινήτου αν δεν πρόκειται για δίκη για διαφορά από εμπορική μίσθωση κατά το Π.Δ. 34/1995.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο