Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-04-2008 ]

1050213/980/Α0012/4.4.2008 Χορήγηση στοιχείων στο ΙΚΑ.

(Χορήγηση στοιχείων στο ΙΚΑ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 4 Απριλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1050213/980/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων στο ΙΚΑ.

1.    Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) ορίζεται ότι οι δηλώσεις φόρου του νόμου αυτού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φορολογικούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση τους για δίωξη εκείνου που υπέβαλε τη δήλωση ή του προσώπου από το οποίο αυτός απέκτησε το εισόδημα, για παράβαση των κειμένων διατάξεων. Επίσης, ότι οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο στον οποίο αφορούν αυτά.

2.    Επιπλέον, με τη διάταξη της περίπτ. β' της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, μεταξύ άλλων, σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του ΙΚΑ να λαμβάνουν στοιχεία από το φάκελο του εργοδότη για την εξακρίβωση των μισθών και ημερομισθίων που αυτός κατέβαλε στο προσωπικό που απασχολεί.

3.    Εξάλλου, από τις διατάξεις της παραγρ.9α του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως αυτή προστέθηκε με την παραγρ.3 του άρθρου 2 του ν.2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α'), προβλέπεται ότι το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δια των αρμοδίων για τον έλεγχο, βεβαίωση και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών οργάνων του, μπορεί να ζητά από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική κ.λπ.. οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του. Επίσης, από τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται ότι ειδικά για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και με την επιφύλαξη των παραγράφων 6,7 και 8 του άρθρου 85 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 191 Α) οι πληροφορίες που μπορούν να ζητούν τα παραπάνω όργανα είναι μεταξύ άλλων και αυτές που περιέχονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των εργοδοτών και αφορούν τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή ή συνυποβάλλονται με αυτή.

4.    Κατόπιν των ανωτέρω, η διάταξη της παραγρ.3 του άρθρου 2 του ν.2556/1997 ως νεότερη και ειδικότερη υπερισχύει της διάταξης του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε παρέχοντας στο ΙΚΑ το δικαίωμα να λαμβάνει δια των αρμοδίων οργάνων του εκτός των στοιχείων για την εξακρίβωση των μισθών και ημερομισθίων που κατέβαλε ο εργοδότης στο προσωπικό που απασχολεί, όπως ορίζει το άρθρο 85 του Κ.Φ.Ε και πληροφορίες για τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των εργοδοτών και στα έντυπα που συνυποβάλλονται με αυτή.

5.    Συνεπώς, τα αρμόδια για τον έλεγχο, τη βεβαίωση και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών όργανά σας μπορούν να πάρουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των εργοδοτών και από τα έντυπα που έχουν συνυποβληθεί μ' αυτή, στα οποία περιλαμβάνεται και το έντυπο Ε9, μόνο πληροφορίες για τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του, βεβαίως με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 6,7 και 8 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε., και όχι επικυρωμένα αντίγραφα της δήλωσης εισοδήματος και των άλλων εντύπων που τη συνοδεύουν.

6.    Βέβαια, οι φορολογούμενοι μπορούν να ζητούν επικυρωμένα αντίγραφα των δικών τους δηλώσεων και εντύπων.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο