Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-02-2008 ]

1016404/10187/Β0012/13.2.2008 Χορήγηση αντιγράφων καταλογιστικών πράξεων και εκθέσεων ελέγχου σε τρίτο.

(Χορήγηση αντιγράφων καταλογιστικών πράξεων και εκθέσεων ελέγχου σε τρίτο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1016404/10187/Β0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αντιγράφων καταλογιστικών πράξεων και εκθέσεων ελέγχου σε τρίτο.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 85 του ν.2238/1994, οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούμενο στον οποίο αφορούν αυτά.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.5 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου, ορίζονται ρητά οι περιπτώσεις χορήγησης εγγράφων κατ' εξαίρεση του φορολογικού απορρήτου.

3.    Με τα αρ. πρωτ. Ε13254/205/18.9.1985, Ε.10848/399/9.8.1988 και Θ.2098/29.4.1961 έγγραφά μας έχει γίνει δεκτό ότι οι μέτοχοι ανώνυμης εταιρείας, πλην εκείνων που νόμιμα εκπροσωπούν αυτή, αποτελούν τρίτα πρόσωπα έναντι του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρείας και γι' αυτό απαγορεύεται στους μετόχους αυτούς η γνωστοποίηση του φορολογικού φακέλου της εταιρείας και η λήψη στοιχείων από αυτόν.

4.    Όπως έχει γίνει δεκτό, με το αριθμ. πρωτ. 1046816/10666/Β0012/28.6.2004 έγγραφό μας, η χορήγηση στοιχείων του φορολογικού ελέγχου ανώνυμης εταιρείας σε πρώην διευθύνοντα σύμβουλό της προσκρούει στο φορολογικό απόρρητο, καθόσον κατά το χρόνο κοινοποίησης των φύλλων ελέγχου που εξεδόθησαν σε βάρος της υπόψη ανώνυμης εταιρείας δεν ήταν εκπρόσωπος αυτής αλλά τρίτο πρόσωπο αφού δεν την εκπροσωπούσε.

5.    Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι το καθιερούμενο από το άρθρο 85 του ν.2238/1994 φορολογικό απόρρητο υποχωρεί ουσιαστικά μόνο σε δικαστική απόφαση ή διαταγή ανακριτή που ενεργεί ανάκριση σε εκκρεμή ποινική δίωξη, ενώ η επιταγή του εισαγγελέα στα πλαίσια της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1756/1998 (Οργανισμός Δικαστηρίων) δεν δεσμεύει τη Διοίκηση (σχετ. 1098850/1889/Α0012/ΠΟΛ.1260/1931. 10.2000 εγκύκλιος).

6.    Εξάλλου, με την 5007/28.11.2006 ενημερωτική εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς Εισαγγελείς Εφετών, η εισαγγελική παραγγελία με βάση τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1756/1998, φέρει χαρακτήρα δικαστικής πράξης- διάταξης και είναι δεσμευτική για τη διοίκηση, η οποία υποχρεούται να χορηγήσει τα έγγραφα, έστω και να έχει άλλη άποψη.

Προς τούτο, η υπηρεσία μας έχει υποβάλλει σχετικό ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (1020116/361/Α0012/16.2.07 έγγραφο) αναφορικά με το φορολογικό απόρρητο στη περίπτωση παρέμβασης εισαγγελέα στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1756/1998, το οποίο εκκρεμεί μέχρι σήμερα.

7.    Από τα στοιχεία της αίτησής σας προκύπτει, ότι ο πελάτης σας ήταν Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας «…», η οποία συγχωνεύθηκε με απορρόφηση από την εταιρεία «…». Με την εισαγγελική παραγγελία της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.1756/1998, η οποία εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών, ζητείται από το ΔΕΚ Αθηνών να χορηγηθούν στον κ. … οι εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις και οι εκθέσεις ελέγχου αναφορικά με τον φορολογικό επανέλεγχο για τη χρήση 1.7.1994-31.12.1995 της εταιρείας «…».

8.    Ενόψει των ανωτέρω και λαμβανομένης υπόψη της μη έκδοσης μέχρι σήμερα γνωμοδότησης του ΝΣΚ με αντίθετη θέση, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο