Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-12-2008 ]

1093606/1776/Α0012/16.12.2008 Αξίωση επιστροφής φόρου.

(Αξίωση επιστροφής φόρου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ: 1093606/1776/Α0012

ΘΕΜΑ: Αξίωση επιστροφής φόρου.

1.    Όπως έχει γίνει δεκτό με την 1024611/566/Α0012/ΠΟΛ.1178/2.6.2000 διαταγή μας στις περιπτώσεις που κάτοικοι αλλοδαπής - φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 12 του ν.2238/1994 δικαιούνται την απαλλαγή του φόρου των τόκων καταθέσεών τους σε συνάλλαγμα στην Ελλάδα, υποβάλλουν στις τράπεζες κ.λπ. τα δικαιολογητικά που προβλέπονται με τις 1071124/1267/Α0012/ΠΟΛ.1195/2.7.1997 και 1111582/1932/ΠΟΛ.1289/Α0012 /3.11.1997 διαταγές μας, μετά το τέλος της χρήσης που αφορούν, για την επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου, πρέπει αυτοί να υποβάλλουν την αίτησή τους στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος τους στην Ελλάδα. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, υποχρεούται να εξετάσει εάν ο αιτών δικαιούται την επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου, προβαίνοντας στις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες και σε καταφατική περίπτωση να επιστρέψει το φόρο στο δικαιούχο αλλοδαπό.

2.    Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.2362/1995 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ' αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τα τρία έτη από την καταβολή.

3.    Επίσης με το άρθρο 91 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι επιφυλασσόμενης κάθε άλλης ειδικής διάταξης, η παραγραφή οποιασδήποτε απαίτησης κατά του Δημοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής.

Εξάλλου όπως έχει νομολογηθεί επί προκαταβληθέντος και κατ' αναλογία επί παρακρατηθέντος φόρου, η αξίωση προς επιστροφή ως αχρεωστήτου γεννάται κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής δήλωσης από μέρους του φορολογουμένου από την οποία προκύπτει η έλλειψη φορολογικής του υποχρέωσης και όχι από το χρόνο της καταβολής (ΣτΕ 3664/1981, 1363/1982 και 1218/1994 Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 837/1991).

Επομένως, από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αξίωση των φυσικών ή νομικών προσώπων για επιστροφή προκαταβληθέντων και παρακρατηθέντων φόρων παραγράφεται μετά τρία έτη από τότε που έπρεπε να υποβληθεί η αντίστοιχη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η δε τριετία της παραγραφής αρχίζει από την 1η του επόμενου (έτους), από το οικείο οικονομικό έτος.

4.    Ύστερα από τα παραπάνω και τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας, εφόσον αποδεικνύεται ότι πράγματι οι εν λόγω φορολογούμενοι ήταν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού το χρονικό διάστημα 2001-2008 και όχι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, πράγμα το οποίο είναι πραγματικό και εναπόκειται στην εξελεγκτική αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., μπορούν οι ίδιοι να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για τα έτη αυτά. Ωστόσο επειδή η παραγραφή είναι τριετής και η τριετία της παραγραφής αρχίζει από την 1η του επόμενου (έτους), από το οικείο οικονομικό έτος που ήταν υπόχρεοι σε αντίστοιχη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δικαιούνται την επιστροφή του αυτοτελούς φόρου που παρακρατήθηκε στις καταθέσεις τους σε συνάλλαγμα μόνο για τα οικονομικά έτη 2005 - 2008.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο