Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-2008 ]

1092607/1661/Α0012/31.10.2008 Υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης της παρ.1 του άρθρου 81 κατά την πώληση ακινήτου.

(Υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης της παρ.1 του άρθρου 81 κατά την πώληση ακινήτου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1092607/1661/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης της παρ.1 του άρθρου 81 κατά την πώληση ακινήτου.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 77 του ν.2238/1994 αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ακινήτου, ο νέος κύριος είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο συνυπεύθυνος με τον προκάτοχο για την πληρωμή του φόρου των τριών πριν από τη μεταβίβαση ετών που αναλογεί επιμεριστικά στο εισόδημα του ακινήτου που μεταβιβάστηκε και προκύπτει από την εγγραφή που υπάρχει κατά την ημέρα της μεταβίβασης. Ίδια υποχρέωση υπάρχει για το χαρτόσημο. Οι συμβολαιογράφοι έχουν υποχρέωση να υπενθυμίζουν τη διάταξη αυτή στους συμβαλλομένους και να αναγράφουν τούτο ρητά στο συμβόλαιο της αγοραπωλησίας.

2.    Ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις, έγινε δεκτό ότι η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.4045/60 που θεσπίστηκε πρόδηλα για τον σκοπό εξασφαλίσεως των συμφερόντων του Δημοσίου, καθιστά τον αγοραστή αλληλέγγυα υπόχρεο με τον προκάτοχο του στην πληρωμή του επιμεριστικά αναλογούντος φόρου εισοδήματος του μεταβιβασθέντος ακινήτου των τριών προ της μεταβιβάσεως του ετών ως και των τελών υδρεύσεως και χαρτοσήμου των ίδιων οικον. ετών, με βάση την υφιστάμενη κατά την ημέρα της μεταβιβάσεως εγγραφή.

Επίσης, από την διατύπωση  της διάταξης «… με βάση την υφιστάμενη κατά την ημέρα της μεταβιβάσεως εγγραφή» προκύπτει ότι καλύπτονται μόνο οι περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει φορολογική εγγραφή, δηλαδή βεβαίωση του φόρου, στο όνομα του πωλητή κατά την ημέρα της μεταβιβάσεως του ακινήτου (σχετ. η Π.9527/Εγκ.53/1960 ερμηνευτική εγκύκλιος του ν.4045/1960 και το Λ. 14260/30.11.1970 έγγραφό μας).

3.    Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, στην περίπτωση που αναφέρετε στο πιο πάνω σχετικό έγγραφό σας δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του φόρου των μη δηλωθέντων μισθωμάτων για τα τρία (3) προς της μεταβίβασης έτη, από το νέο κάτοχο του ακινήτου, εφόσον κατά την ημέρα της μεταβίβασης του ακινήτου δεν είχε συντελεστεί η βεβαίωση του φόρου (σχετ. το 1074529/1744/Α0012/26.9.2006 έγγραφό μας).

Υποχρέωση φορολογικής ενοχής για τα μισθώματα αυτά εξακολουθεί να έχει ο πωλητής, ως ιδιοκτήτης του ακινήτου για το προ της μεταβιβάσεως χρονικό διάστημα, στον οποίο πρέπει να καταλογίσετε το εισόδημα αυτό, μετά τη διενέργεια του ελέγχου και τη κοινοποίηση των φύλλων ελέγχου, με όλες τις προσαυξήσεις και πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, λαμβάνοντας υπόψη και σχετικές οδηγίες που δόθηκαν με τη 1020496/477/Α0012/ΠΟΛ.1022/29.2.2004 διαταγή μας.

4.    Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι δεν αντιμετωπίζεται δυνατότητα ακυρώσεως του οικείου συμβολαίου πώλησης, λόγω υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης του πωλητή για την εμπρόθεσμη δήλωση των μισθωμάτων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, καθότι δεν προβλέπεται τέτοια κύρωση από τις υφιστάμενες διατάξεις φορολογίας εισοδήματος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο