Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2008 ]

1047311/817/Α0012/13.6.2008 Υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. κατά την μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. με βάσει τις διατάξεις του ν.2166/1993.

(Υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. κατά την μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. με βάσει τις διατάξεις του ν.2166/1993.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 13 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1047311/817/Α0012

ΘΕΜΑ: Υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. κατά την μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. με βάσει τις διατάξεις του ν.2166/1993.

Σε απάντηση του από 16.04.2008 εγγράφου σας, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57, οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών, το ποσό του φόρου που αναλογεί επί αυτών με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, το ποσό του φόρου που οφείλεται μετά την έκπτωση από το φόρο που αναλογεί του ποσοστού που ορίζεται με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57, το φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχο κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.

2.    Επίσης, με την 1019412/298/Α0012/ΠΟΛ.1032/11.2.2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών, καθώς και η υποχρέωση υποβολής με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση.

3.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν.2166/1993 προβλέπεται μεταξύ άλλων η μετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα οιασδήποτε μορφής σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με τη χορήγηση φορολογικών απαλλαγών και διευκολύνσεων υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία τρίτης (Γ΄) κατηγορίας του ΚΒΣ και να έχουν συντάξει τουλάχιστον ένα ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο μετασχηματισμός πραγματοποιείται με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς αυτών συντασσόμενους για το σκοπό του μετασχηματισμού και μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της νέας εταιρείας.

Ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 ορίζεται ότι, όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

4.    Εξάλλου, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του ν.2166/1993 και έχει διευκρινισθεί από την διοίκηση, οι μετατρεπόμενες ή συγχωνευόμενες ή απορροφημένες επιχειρήσεις φορολογούνται για τα τυχόν κέρδη που προκύπτουν μέχρι του χρόνου σύνταξης από μέρους των του ισολογισμού μετασχηματισμού και υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την φορολογία τους Δ.Ο.Υ. στις προθεσμίες που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 61, 64 και 107 του ν.2238/1994, ενώ τα κέρδη που θα προκύψουν από τις συναλλαγές που θα διενεργηθούν μετά τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι της ολοκλήρωσης του, φορολογούνται στο όνομα της προερχόμενης από το μετασχηματισμό εταιρείας. Επίσης, οι πιο πάνω μετατρεπόμενες ή συγχωνευόμενες επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού τους έχουν ίδια υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών με προσωρινές δηλώσεις καθώς υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. και έκδοσης βεβαιώσεων αποδοχών, στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την φορολογία τους Δ.Ο.Υ. για το διάστημα αυτό (σχετικές οι 1039799/10359/Β0012/ΠΟΛ.1080/5.4.1994, 1099781/10686/ Β0012/29.12.1994 και 1120850/19961/Α0012/29.12.1999 διαταγές μας).

5.    Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν και από όσα αναφέρετε στο έγγραφό σας προκύπτει ότι η ομόρρυθμη εταιρεία, που συγχωνεύθηκε με τις διατάξεις του ν.2166/1993 και μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία, είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ., για το προ της σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού της διάστημα, στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. της έδρας της κατά την λειτουργία της ως ομόρρυθμης εταιρείας, καθώς και άλλη οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. για το μετά την σύνταξη του ισολογισμού μετασχηματισμού της διάστημα, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της μετασχηματισθείσης νέας εταιρείας που λειτουργεί με την μορφή της ανώνυμης εταιρείας.

6.    Το γεγονός ότι η εκ του μετασχηματισμού προελθούσα, με βάσει τις διατάξεις του ν.2166/1993, ανώνυμη εταιρεία έχει τον ίδιο αριθμό φορολογικού μητρώου με τη μετατραπείσα ομόρρυθμη εταιρεία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα κατά την υποβολή των προαναφερομένων δύο οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. για την ίδια χρήση, αποτελεί αντικείμενο της Διεύθυνσης Μητρώου, προς την οποία διαβιβάζεται η παρούσα με συνημμένη φωτοτυπία του προαναφερομένου εγγράφου σας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο