Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-03-2008 ]

1014732/232/Α0012/18.3.2008 Διαδικασία επιστροφής φόρου, από μισθωτές υπηρεσίες, που καταβλήθηκε αχρεώστητα καθώς και έκδοσης νέας βεβαίωσης αποδοχών, σε περιπτώσεις γένεσης επιστροφής τμήματος ή του συνόλου των αποδοχών, από τους εισπράξαντες αυτές.

(Διαδικασία επιστροφής φόρου, από μισθωτές υπηρεσίες, που καταβλήθηκε αχρεώστητα καθώς και έκδοσης νέας βεβαίωσης αποδοχών, σε περιπτώσεις γένεσης επιστροφής τμήματος ή του συνόλου των αποδοχών, από τους εισπράξαντες αυτές.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 18 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1014732/232/Α0012

ΘΕΜΑ: Διαδικασία επιστροφής φόρου, από μισθωτές υπηρεσίες, που καταβλήθηκε αχρεώστητα καθώς και έκδοσης νέας βεβαίωσης αποδοχών, σε περιπτώσεις γένεσης επιστροφής τμήματος ή του συνόλου των αποδοχών, από τους εισπράξαντες αυτές.

1.    Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 45, 57, 59 και 83 του ν.2238/1994, ορίζεται το είδος των αποδοχών που αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο φόρος και οι συντελεστές παρακράτησης που επιβάλλονται, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης του, η υποβολή οριστικής δήλωσης απόδοσης  φόρου μισθωτών υπηρεσιών καθώς και η έκδοση βεβαίωσης αποδοχών.

2.    Σε περιπτώσεις που αποδόθηκε φόρος μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο, λόγω αριθμητικού λάθους ή καταβολής μεγαλύτερων αμοιβών ή μη δικαιούμενων αμοιβών (π.χ. λόγω θανάτου, αρνήσεως είσπραξης κ.λπ.), υποβάλλεται, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σχετική αίτηση με την οποία ζητείται η επιστροφή του επιπλέον φόρου συνοδευόμενη από τροποποιητική δήλωση του αντίστοιχου μήνα ή διμήνου ή εξαμήνου, κατά περίπτωση και στην οποία αναγράφονται οι νέες ακαθάριστες αποδοχές, οι κρατήσεις και ο νέος φόρος που οφείλεται. Επίσης, στις περιπτώσεις που έχει ήδη υποβληθεί οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ., θα υποβάλλεται τροποποιητική οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών, με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις, συνοδευόμενη με μαγνητικό μέσο που περιέχει το β' αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις αποδοχών, κρατήσεων και φόρων, και θα χορηγείται νέα βεβαίωση αποδοχών, σε εκείνους τους δικαιούχους των οποίων μεταβλήθηκαν οι αποδοχές.

3.    Τα ανωτέρω και σύμφωνα με όσα αναφέρετε στο έγγραφό σας, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωσή σας, κατά την οποία οι αποδοχές(εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) που κατεβάλατε στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας σας, ο οποίος είναι σε σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ήταν μεγαλύτερες για το διάστημα από 16/08/2006 - 31/12/2006 από εκείνες που καθορίστηκαν με την από 1/3/2007 μεταγενέστερη κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.3429/2005 περί ΔΕΚΟ και η οποία απόφαση αφορούσε και το ύψος των αποδοχών του προαναφερομένου διαστήματος. Συνεπώς, θα υποβάλλετε, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σχετική αίτηση με την οποία θα αιτείσθε την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, συνοδευόμενη από τροποποιητικές δηλώσεις των αντίστοιχων διμήνων του 2006 και στις οποίες θα αναγράφονται οι νέες ακαθάριστες αποδοχές και ο νέος φόρος που προκύπτει. Επίσης θα υποβάλλετε τροποποιητική οριστική δήλωση ΦΜΥ οικονομικού έτους 2007 δηλαδή για αποδοχές που καταβλήθηκαν από 1.1.2006 - 31.12.2006 με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις, συνοδευόμενη με μαγνητικό μέσο που περιέχει το β' αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις (αποδοχών, κρατήσεων, φόρων κ.λπ.) και θα χορηγήσετε νέα βεβαίωση αποδοχών, σε εκείνους τους δικαιούχους των οποίων μεταβλήθηκαν οι αποδοχές, οι φόροι, κλπ. ώστε να υπάρχει πλήρη συμφωνία μεταξύ των βεβαιώσεων αποδοχών και των παρακρατηθέντων και αποδοθέντων με τις προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ και των τυχόν οφειλόμενων με την οριστική ΦΜΥ φόρων που προκύπτουν κατά την ετήσια εκκαθάριση των αποδοχών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο