Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-11-2008 ]

1098283/1843/Α0012/25.11.2008 Εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα - Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή.

(Εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα - Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1098283/1843/Α0012

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα - Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα, από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του. Επίσης, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήματα του που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα.

2.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε, μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχος.

3.    Ως τόπος που προκύπτει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, θεωρείται η χώρα στην οποία ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης (έδρα) του εργοδότη. (ΣτΕ 1297/1978).

4.    Επίσης, από τη διοίκηση πάγια γίνεται δεκτό, ότι τόπος απόκτησης του εισοδήματος, από εργασία είναι η περιοχή στην οποία ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του. Συνεπώς, οι αμοιβές που αποκτούν δικαιούχοι για εργασία που παρέχεται στην αλλοδαπή ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του εργοδότη, έστω και αν οι αμοιβές αυτές καταβάλλονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είτε οι δικαιούχοι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού είτε είναι κάτοικοι Ελλάδος δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα (1043544/712/Α0012/5.6.1992, 1054741/567/Α0012/11.5.99 Ε. 17343/20.12.1984).

5.    Ειδικότερα, όσον αφορά την παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, αυτή εξαρτάται από τον τόπο που παρέχονται οι υπηρεσίες, ανεξάρτητα από την έδρα του εργοδότη, τον τόπο καταβολής των αμοιβών ή την κατοικία του εργαζόμενου.

6.    Περαιτέρω, οι παραπάνω εργαζόμενοι ως κάτοικοι Ελλάδος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το σύνολο των εισοδημάτων τους στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την πηγή ή τη χώρα προέλευσης των επιμέρους εισοδημάτων. Στην περίπτωση αυτή, από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα εκπίπτει ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτή μέχρι όμως του ποσού του φόρου που αναλογεί για αυτό το εισόδημα στην Ελλάδα.

7.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994, αντικείμενο του φόρου των αλλοδαπών επιχειρήσεων που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και των κάθε είδους αλλοδαπών οργανισμών οι οποίοι αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, είναι το καθαρό εισόδημα ή κέρδος το οποίο προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το οποίο προκύπτει από τη μόνιμη εγκατάσταση της επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100.

8.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν.2238/1994 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης ή οργανισμού στην Ελλάδα, εφόσον διατηρεί στην Ελλάδα γραφείο.

9.    Από την αίτησή σας προκύπτει ότι αλλοδαπή εταιρεία με έδρα τη Λιβύη, προτίθεται να εγκαταστήσει γραφείο στην Ελλάδα. Το γραφείο αυτό θα προσλαμβάνει προσωπικό και θα πραγματοποιεί αγορές ανταλλακτικών και μηχανημάτων για λογαριασμό του κεντρικού, χωρίς να ασκεί καμία άλλη εμπορική δραστηριότητα. Τα έξοδα του γραφείου θα καλύπτονται με εμβάσματα της αλλοδαπής εταιρείας.

10.    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα, λόγω του γραφείου που θα διατηρεί και κατά συνέπεια η εν λόγω εταιρεία αποτελεί υποκείμενο του φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994. Περαιτέρω, όσον αφορά το εισόδημα που αποκτά, το τελικό καθαρό κέρδος που ενδεχόμενα προκύπτει, είναι θέματα πραγματικά και εμπίπτουν στην ελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας Φορολογούσας Αρχής (1086687/11507πε/ Β0012/23.6.2005, 1108785/11503 ΠΕ/9.3.2007 έγγραφά μας).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο