Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-07-2008 ]

1063354/1176/Α0012/24.7.2008 Διευκρινίσεις επί του υπολογισμού του παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του συζύγου στην περίπτωση κατά την οποία τέκνο του συμπληρώνει τα όρια ηλικίας των διατάξεων της περ. γ παρ.1 άρθρου 7 του ΚΦΕ και παύει να είναι προστατευόμενο μέσα στο ίδιο έτος.

(Διευκρινίσεις επί του υπολογισμού του παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του συζύγου στην περίπτωση κατά την οποία τέκνο του συμπληρώνει τα όρια ηλικίας των διατάξεων της περ. γ παρ.1 άρθρου 7 του ΚΦΕ και παύει να είναι προστατευόμενο μέσα στο ίδιο έτος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1063354/1176/Α0012

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί του υπολογισμού του παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του συζύγου στην περίπτωση κατά την οποία τέκνο του συμπληρώνει τα όρια ηλικίας των διατάξεων της περ. γ' παρ.1 άρθρου 7 του ΚΦΕ και παύει να είναι προστατευόμενο μέσα στο ίδιο έτος.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ (ν.2238/1994), στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ο φόρος παρακρατείται από εκείνον, που απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται ως εξής:

α) Με βάση την κλίμακα (α) της παρ.1, καθώς και το πρώτο και τρίτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 9, στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, τους συνταξιούχους και τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής, που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα.

2.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου των κλιμάκων (α) και (β) της παρ.1 αυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά χίλια (1.000) ευρώ για καθένα τέκνο πάνω από τα τρία.

3.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ.1 του άρθρου 7 του ΚΦΕ, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο:

γ) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.

Ειδικά, για τα τέκνα του προηγουμένου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4.    Με το αρ. πρωτ.: 1009094/152/ΑΟ012/14.3.2006 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι, εφόσον προστατευόμενα τέκνα συμπληρώνουν τα όρια ηλικίας των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων (παρ. 3 του παρόντος), πέρα από τα οποία όρια παύουν να είναι προστατευόμενα, μέσα στο εκάστοτε οικονομικό έτος, τότε αυτά συνεχίζουν να βαρύνουν το φορολογούμενο μέχρι και τη λήξη του ιδίου οικονομικού έτους.

5.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του συζύγου στην περίπτωση κατά την οποία τέκνο του συμπληρώνει τα όρια ηλικίας που αναφέρονται στις διατάξεις της περ. γ' της παρ.1 του άρθρου 7 του ΚΦΕ και συνεπώς παύει να είναι προστατευόμενο μέσα στο ίδιο έτος, θα εξακολουθεί να γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος, δηλαδή με βάση την κλίμακα (α) της παρ.1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως αυτή διαμορφώνεται με τα αυξημένα αφορολόγητα ποσά του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) και όπως αυτά αναφέρονται στην παρ.2 του παρόντος, μέχρι και τη λήξη του ιδίου έτους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο