Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2008 ]

1101558/1888/Α0012/16.10.2008 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί παροχής υπηρεσιών στο Δημόσιο από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

(Παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί παροχής υπηρεσιών στο Δημόσιο από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1101558/1888/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί παροχής υπηρεσιών στο Δημόσιο από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).

1.    Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 και τις 1060204/982/ΠΟΛ.1131/25.5.1994 και 1105760/2037/ Α0012/ΠΟΛ.1215/20.9.1994 διαταγές του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον οι επιδοτήσεις του ΕΚΤ για προγράμματα εκπαίδευσης που εκτελούνται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας δεν καταβάλλονται απευθείας στους φορείς υλοποίησης προγραμμάτων, δηλαδή στα ΚΕΚ ή εφόσον τα ΚΕΚ υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος, οι υπόχρεοι παρακράτησης φόρου εισοδήματος, στην προκειμένη περίπτωση το Υπουργείο Απασχόλησης οφείλει να παρακρατεί φόρο με συντελεστή 8% κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής. Σας επισημαίνουμε ότι για τη μη εφαρμογή της παρακράτησης φόρου, όταν τα ΚΕΚ δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, απαιτείται υποχρεωτικά βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ που να πιστοποιεί την προηγούμενη απαλλαγή και η οποία εκδίδεται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων από το δικαιούχο της απαλλαγής.

2.    Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 σε φόρο υπόκεινται οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ Α' 84).

3.    Με την 1060204/982/Α0012/ΠΟΛ.1131/25.5.1994 διαταγή Υπ. Οικονομικών έγινε δεκτό ότι δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου από τους παραπάνω υπόχρεους, όταν αυτοί προμηθεύονται αγαθά ή δέχονται υπηρεσίες από επιχειρήσεις ή από νομικά πρόσωπα γενικά, που για τα έσοδα αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία.

4.    Περαιτέρω με τη 1105760/2037/Α0012/ΠΟΛ.1215/20.9.1994 διαταγή Υπ. Οικονομικών έγινε δεκτό ότι οι ανωτέρω υπόχρεοι παρακράτησης φόρου (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.τ.λ.) όταν προμηθεύονται αγαθά ή δέχονται υπηρεσίες από επιχειρήσεις ή από ΝΠ γενικά που για τα έσοδά τους, αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος ως ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ως ΝΠ κοινωφελούς χαρακτήρα κλπ. δεν υποχρεούνται να διενεργούν παρακράτηση εφόσον οι προμηθευτές τους αυτοί τους προσκομίζουν βεβαίωση απαλλαγής από τη φορολογία εισοδήματος της αρμόδιας ΔΟΥ η οποία εκδίδεται με βάση τα πραγματικά δεδομένα που υφίστανται για κάθε επιχείρηση ή ΝΠ γενικά και ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων με την .υποβολή των απαραίτητων στοιχείων.

5.    Κατόπιν των ανωτέρω, όταν το ΚΕΚ εισπράττει ποσά λόγω εκτέλεσης από μέρους του προγραμμάτων για το Υπουργείο Απασχόλησης, υπάρχει υποχρέωση για παρακράτηση επί αυτών φόρου εισοδήματος με συντελεστή 8% ανεξάρτητα αν τα καταβαλλόμενα ποσά προέρχονται από το ΕΚΤ ή το Ελληνικό Δημόσιο και ανεξάρτητα αν το ΚΕΚ εκδίδει ή όχι στοιχεία ΚΒΣ για την είσπραξη των υπόψη ποσών. Δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου όταν τα ποσά αυτά καταβάλλονται στο ΚΕΚ απευθείας από το ΕΚΤ.

6.    Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τυχόν απαλλαγής από την παρακράτηση, δεν υπάρχει ειδικός τύπος βεβαίωσης, ωστόσο η ΔΟΥ προβαίνει στην έκδοση συγκεκριμένης βεβαίωσης, ελέγχοντας τα πραγματικά στοιχεία που προσκομίζει το ενδιαφερόμενο ΚΕΚ, αναφορικά με τα ποσά που εισπράττει από την εκτέλεση προγραμμάτων για λογαριασμό του Υπουργείου Απασχόλησης, δηλαδή στην υπόψη βεβαίωση, θα αναφέρονται ρητά ο δικαιούχος των αμοιβών (ΚΕΚ), ο φορέας που τις καταβάλλει και το υλοποιημένο πρόγραμμα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο