Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-08-2008 ]

1078309/1404/Α0012/8.8.2008 Παρακράτηση φόρου σε αμοιβή Ε.Ε..

(Παρακράτηση φόρου σε αμοιβή Ε.Ε..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 8 Αυγούστου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1078309/1404/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου σε αμοιβή Ε.Ε..

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 28 του ΚΦΕ (ν.2238/1994), εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση, εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48 του ιδίου νόμου.

2.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όταν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το π.δ. 186/1992 η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αμοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αμοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό αυτής.
Εξαιρούνται από την παρακράτηση οι προμήθειες που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρίες στους νόμιμους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους γενικούς ή απλούς πράκτορές τους.

3.    Στο από 18.7.08 ερώτημα που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας, αναφέρεται ότι Ανώνυμη Εταιρία αναθέτει σε Ετερόρρυθμη Εταιρία, με κύριο αντικείμενο εργασιών Τοπογραφικές Μελέτες, την συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων κτηματογράφησης (κτηματολογίου) η οποία χαρακτηρίζεται από την μεταξύ τους σύμβαση ως εκπόνηση μελέτης δημιουργίας ψηφιακής βάσης δεδομένων ενεργών τίτλων ιδιοκτησίας σε συγκεκριμένους Δήμους.
Όλη η εργασία και οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν υπό ειδικευμένο επιστημονικό και υπαλληλικό προσωπικό με πλήρη ασφάλιση στο ΙΚΑ από την Ετερόρρυθμη Εταιρία.

4.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, εφόσον τα έσοδα της εν λόγω ΕΕ προέρχονται από την ως άνω δραστηριότητα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων κτηματογράφησης, τότε αυτά λογίζονται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και κατά συνέπεια στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η παρακράτηση φόρου, εφόσον η εν λόγω ΕΕ εκδίδει για τα έσοδά της από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θεωρημένο αποδεικτικό στοιχείο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο