Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2008 ]

1074324/1344/Α0012/18.7.2008 Παρακράτηση φόρου σε Ε.Ε..

(Παρακράτηση φόρου σε Ε.Ε..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 18 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1074324/1344/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου σε Ε.Ε..

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όταν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 2 του π.δ 186/1992, προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το π.δ. 186/1992 η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αμοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αμοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό αυτής. Εξαιρούνται από την παρακράτηση οι προμήθειες που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρίες στους νόμιμους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους γενικούς ή απλούς πράκτορές τους.

2.    Σύμφωνα με την 2662/1970 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που κοινοποιήθηκε με την Ε.19942/ΠΟΛ.321/8.12.1970 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι, βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, το εισόδημα που προέρχεται από υπηρεσίες που παρέχονται από προσωπική εταιρία (ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη) δια των μελών της και οι οποίες ανάγονται στα αναφερόμενα στο παραπάνω άρθρο επαγγέλματα, φέρει το χαρακτήρα εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων.

3.    Με βάση τα αναφερόμενα στο 1074949/1421/Α0012/17.1.1991 έγγραφό μας, στις περιπτώσεις που καταβάλλονται αμοιβές σε προσωπική εταιρία (ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη) που παρέχει υπηρεσίες που ανάγονται στα κατονομαζόμενα επαγγέλματα του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε., μέσω προσώπων που δεν είναι εταίροι της, επειδή ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 58 αυτού του Κώδικα, καθόσον στην περίπτωση αυτή δεν αποκτάται από την προσωπική εταιρία (ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη) εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, αλλά από εμπορικές επιχειρήσεις, οπότε έχουν εφαρμογή περί παρακράτησης οι διατάξεις της παρ.1 του παρόντος. Κατά συνέπεια, εφόσον στις αμοιβές που καταβάλλονται στην εν λόγω Ε.Ε από τις μελετητικές εργασίες που αναλαμβάνει για την εκτέλεση ιδιωτικού έργου από κτηματολογικά γραφεία, από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος για υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος που όμως δεν παρέχονται δια των μελών της φυσικών προσώπων ορίζεται η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείο από το δικαιούχο των αμοιβών αυτών («έκδοση του εκάστοτε τιμολογίου στον εκάστοτε πελάτη») τότε δεν απαιτείται η παρακράτηση φόρου.

Τέλος στην περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες για το αν η εν λόγω Ε.Ε προσφέρει υπηρεσίες δια των μελών της, ανάγεται στην ελεγκτική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. της Ε.Ε..ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο