Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2008 ]

1101198/1889/Α0012/17.12.2008 Φορολόγηση προσωπικής εταιρείας μηχανικών.

(Φορολόγηση προσωπικής εταιρείας μηχανικών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1101198/1889/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση προσωπικής εταιρείας μηχανικών.

1.    Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι κατ' εξαίρεση, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για τη σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσης τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται με τη χρήση συντελεστή στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών.

2.    Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της ίδιας παραγράφου, του ίδιου άρθρου και νόμου, ορίζεται ότι εφαρμόζεται συντελεστής τριάντα οκτώ (38%) για μελέτη - επίβλεψη κτηριακών έργων. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται στις κατηγορίες μελετών που περιγράφονται στις υποπεριπτώσεις αα', ββ', γγ', της περίπτωσης α' της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν.2238/1994.

3.    Από τη Διοίκηση έγινε δεκτό ότι οι συντελεστές που ορίζονται από την παρ. 5 του άρθρου 49 του ν.2238/1994 εφαρμόζονται και για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος από τις συγκεκριμένες εργασίες που αναφέρονται στην ίδια διάταξη και στην περίπτωση που οι εργασίες αυτές εκτελούνται από προσωπικές (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες) εταιρείες, με εξαίρεση τις ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρείες (σχετ. το 1139649/3157/Α0012/24.7.96 έγγραφο μας).

4.    Σύμφωνα με την 2662/1970 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που κοινοποιήθηκε με την Ε. 19942/ΠΟΛ.321/18.12.1970 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι, βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, το εισόδημα που προέρχεται από υπηρεσίες που παρέχονται από προσωπική εταιρεία (ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη) δια των μελών της και οι οποίες ανάγονται στα αναφερόμενα στο παραπάνω άρθρο επαγγέλματα, φέρει το χαρακτήρα εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων.

5.    Κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινωνίας μας γνωστοποιήσατε ότι εσείς σαν αρχιτέκτων μηχανικός έχετε ιδρύσει με άλλο συνάδελφο μηχανικό μία ομόρρυθμη εταιρεία, καθώς και ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες (μελέτη και επίβλεψη κτηριακών εγκαταστάσεων) παρέχονται από την εταιρεία σας αποκλειστικά δια των μελών της χωρίς να συμμετέχει παράλληλα και έμμισθο ειδικευμένο προσωπικό και χωρίς να αναθέτετε κάποιες από τις ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες σε τρίτους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς.

6.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, εφόσον τα μέλη (εταίροι) της ομόρρυθμης εταιρείας που έχετε ιδρύσει είναι μηχανικοί και οι παρεχόμενες υπηρεσίες (εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων που περιγράφονται στις υποπεριπτώσεις αα', ββ', γγ', της περίπτωσης α' της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, επίβλεψη κτηριακών έργων), παρέχονται από την εταιρεία σας δια των μελών της, τότε το καθαρό εισόδημα, που προέρχεται από τις ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες, εξευρίσκεται με την εφαρμογή συντελεστή 38% στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές και φέρει το χαρακτήρα εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο