Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-11-2008 ]

1101582/1903/Α0012/6.11.2008 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων γεωπόνων μελετητών.

(Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων γεωπόνων μελετητών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1101582/1903/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων γεωπόνων μελετητών.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του  ΚΦΕ (ν.2238/1994), ορίζεται ότι, εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος αποτελούν, μεταξύ των άλλων και οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του γεωπόνου.

2.    Εξάλλου, με τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών, που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτό προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος, από το οποίο εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου, μόνο εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου και το εναπομένων ποσό αποτελεί το καθαρό εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων υποκείμενο σε φόρο.

3.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου, κατ' εξαίρεση για αμοιβή αρχιτεκτόνων και μηχανικών για τη σύνταξη μελετών (όσες ρητά αναφέρονται σ' αυτήν την διάταξη) και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται με τη χρήση κατάλληλου συντελεστή στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών.

Ο συντελεστής αυτός είναι ανάλογος με την κατηγορία του έργου και ορίζεται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.

Έτσι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, εφαρμόζεται συντελεστής 22% για μελέτη - επίβλεψη χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων και για ακαθάριστες αμοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργου. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, σε μελέτες γεωργικές (γεωργοοικονομικές - γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων) [υποπερίπτωση ζζ'].

4.    Περαιτέρω, προβλέπεται ο συντελεστής 26% και για ακαθάριστες αμοιβές γεωλόγων μελετητών και ο οποίος εφαρμόζεται στις κατηγορίες μελετών των υποπεριπτώσεων ιι' (μελέτες και έρευνες γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές) και ιαια' (γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες) της περ. γ' της παρ.5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ (παρ. 6 άρθρου 49 του ΚΦΕ).

5.    Επίσης, ως τεχνικό έργο, με βάσει διατάξεις ειδικών νόμων (ν.1418/1984 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις με τις διατάξεις του ν.2229/1994, το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο - π.δ. 1123/1980), την διοικητική και δικαστηριακή νομολογία, νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά  αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερμηνευτική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση και που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων. Τεχνικό έργο είναι μόνιμες κατά κανόνα, τεχνικές κατασκευές με τις οποίες τροποποιείται το φυσικό περιβάλλον, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδος (δρόμοι, πλατείες, λιμάνια, φράγματα, λίμνες, διώρυγες, περιφράξεις, σήραγγες, γέφυρες, αεροδρόμια, στάδια, κ.λπ.).

6.    Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, αναφορικά με την χρήση κατάλληλου συντελεστή στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών καθώς και γεωλόγων προκειμένου να εξευρεθεί το καθαρό τους εισόδημα, έχουν εφαρμογή μόνο για μελέτες κατασκευής τεχνικών έργων, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 5 της παρούσας, για τα οποία απαιτείται θεώρηση των σχεδίων ή μελετών ή χορήγηση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, η επίβλεψή τους κ.λπ. (σχετ. το 1007629/58/Α0012/24.1.07 έγγραφό μας). Έτσι, το καθαρό εισόδημα μηχανικού, όπως και γεωλόγου, που εκπονεί στα πλαίσια μη τεχνικού έργου κάποια από τις μελέτες της παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, θα προκύψει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 1 έως 4 του ΚΦΕ (λογιστικός προσδιορισμός) και όχι με βάση τις ειδικές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου. Συγκεκριμένα ο ανωτέρω συντελεστής 22% έχει εφαρμογή σε μελέτες κατασκευής μόνο χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών τεχνικών έργων.

7.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το καθαρό εισόδημα για το οποίο θα φορολογηθεί ο γεωπόνος μελετητής θα προκύψει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 1 έως 4 του ν.2238/1994, και όχι με βάση τις ειδικές διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου, καθόσον αυτός δεν φέρει την ιδιότητα του μηχανικού ή γεωλόγου.

Τέλος, η θέσπιση κατάλληλου συντελεστή στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές γεωπόνων μελετητών προκειμένου για την εξεύρεση του καθαρού εισοδήματός τους, δεν αντιμετωπίζεται από την υπηρεσία μας, καθόσον ο λογιστικός τρόπος θεωρείται πιο δίκαιος για την εξεύρεση του εισοδήματος των επιτηδευματιών και ελεύθερων επαγγελματιών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο