Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-1996 ]

ΠΟΛ.1047/16.2.1996 Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1996

(Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1996)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1021392/432/Α 0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 16.2.96Τ.Μ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1047

ΘΕΜΑ : Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1996.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε ότι με σχέδιο νόμου "ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν.2238/1994 που αναφέρονται στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, εταιριών, κοινοπραξιών, και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα. Ετσι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1996 πρέπει να υποβληθούν στις εξής προθεσμίες:

Α. Των φυσικών προσώπων μέχρι και τις 2 Μαρτίου 1996.


Κατ' εξαίρεση η δήλωση του φυσικού προσώπου υποβάλλεται:

1. Μέχρι και τις 17 Μαρτίου 1996 όταν δηλώνονται σ' αυτή και εισοδήματα:

α. από μισθωτές υπηρεσίες,

β. από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

2. Μέχρι και τις 15 Απριλίου 1996 όταν μεταξύ των εισοδημάτων του φορολογούμενου φυσικού προσώπου περιλαμβάνονται:

α. Κέρδη από εμπορικές γενικά επιχειρήσεις που τήρησαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και η διαχειριστική τους περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 1995 (εκτός αν πρόκειται για εισοδήματα που προέρχονται από εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, των οποίων ο ισολογισμός έχει εγκριθεί μέσα στο 1995, οπότε η δήλωση από τα μέλη της πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 2 Μαρτίου 1996),

β. εισοδήματα που προέκυψαν στο εξωτερικό,

γ. εισοδήματα από αμοιβές ως αξιωματικοί ή ως κατώτερα πληρώματα εμπορικών πλοίων,

δ. εισοδήματα που προέκυψαν στην ημεδαπή, εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει σ' αυτή,

ε. γεωργικά εισοδήματα,

στ. εισοδήματα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γής,

ζ. αντιπρόσωποι, οι πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών και οι ασφαλειομεσίτες, οι συγγραφείς για τα συγγραφικά τους δικαιώματα, οι πράκτορες και αντιπρόσωποι τραπεζών, καθώς και οι μισθωτοί των οποίων το σύνολο ή ένα τμήμα των αμοιβών τους υπολογίζονται σε ποσοστό πάνω στα κέρδη επιχειρήσεων, εφόσον ο προσδιορισμός του εισοδήματος αυτών των δικαιούχων εξαρτάται από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ. των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 1995.

3. Προκειμένου για ατομική εμπορική επιχείρηση, η οποία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή ελεύθερο επαγγελματία που ασκεί ατομικά το επάγγελμά του και δεν τηρεί βιβλία αν και υπόχρεος ή τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., στις ακόλουθες προθεσμίες ανάλογα με το γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου από το οποίο αρχίζει το επώνυμό του (ανεξάρτητα αν υπόκεινται ή όχι στα αντικειμενικά κριτήρια).

α. Μέχρι τις 4 Μαρτίου 1996, για τους υπόχρεους που το επώνυμό τους αρχίζει από το γράμμα Α.

β. Μέχρι τις 5 Μαρτίου 1996, για τους υπόχρεους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Β ή Γ.

γ. Μέχρι τις 6 Μαρτίου 1996, για τους υπόχρεους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Δ ή Ε.

δ. Μέχρι τις 7 Μαρτίου 1996, για τους υπόχρεους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Ζ έως και Ι.

ε. Μέχρι τις 8 Μαρτίου 1996, για τους υπόχρεους που το επώνυμό τους αρχίζει από το γράμμα Κ.

στ. Μέχρι τις 11 Μαρτίου 1996, για τους υπόχρεους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Λ ή Μ.

ζ. Μέχρι τις 12 Μαρτίου 1996, για τους υπόχρεους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Ν έως και Π.

η. Μέχρι τις 13 Μαρτίου 1996, για τους υπόχρεους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Ρ ή Σ.

θ. Μέχρι τις 14 Μαρτίου 1996, για τους υπόχρεους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Τ έως και Ω.

Προσοχή: Οι παραπάνω ημερομηνίες έχουν τεθεί όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την μεταφορά των προθεσμιών του νόμου στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες, επειδή οι προθεσμίες του νόμου 2, 3, 9 και 10 Μαρτίου συμπίπτουν με ημέρες αργίας για τις δημόσιες υπηρεσίες.

4. Μέχρι τις 22 Μαρτίου 1996, οι υπόχρεοι που υποβάλλουν δήλωση επειδή έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και δεν υποχρεούνται από άλλη διάταξη να υποβάλουν δήλωση σε διαφορετική ημερομηνία.

Β. Των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών, των κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα των αστικών κερδοσκοπικών ή μη εταιριών, των συμμετοχικών ή αφανών, καθώς και των κοινοπραξιών της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. ως εξής:

1. Μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 3 της παρούσας διαταγής, ανάλογα με το γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου από το οποίο αρχίζει η επωνυμία τους, αν η εταιρία ή η κοινοπραξία κ.λπ. δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (ανεξάρτητα αν υπόκεινται ή όχι στα αντικειμενικά κριτήρια).

Σημειώνεται ότι ως γράμμα που αρχίζει η επωνυμία λαμβάνεται αυτό που αναγράφεται πρώτο στο συστατικό τους έγγραφο, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

2. Μέχρι τις 15 Απριλίου 1996 αν:

α. Η εταιρία έχει ως αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτή συμμετέχει σε εταιρία ή κοινοπραξία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και εφόσον η διαχειριστική περίοδος αυτής έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

β. Μεταξύ των εισοδημάτων των υποχρέων προσώπων (εταιριών, κοινωνιών κ.λπ.) περιλαμβάνονται και γεωργικά εισοδήματα ή εισοδήματα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.

3. Μέσα σε τρισήμιση (3,5) μήνες από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, αν η εταιρία ή η κοινοπραξία ή η κοινωνία τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

4. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λύσης, μετατροπής ή συγχώνευσης της εταιρίας ή κοινοπραξίας, κατά περίπτωση και εφόσον η εταιρία ή η κοινοπραξία τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και η διαχειριστική περίοδός της λήγει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο