Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-08-2008 ]

1084166/1507/Α0012/26.8.2008 Έκπτωση μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων(εκτός leasing) ή σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) του ν.1665/1986 από ελεύθερους επαγγελματίες.

(Έκπτωση μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων(εκτός leasing) ή σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) του ν.1665/1986 από ελεύθερους επαγγελματίες.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 26 Αυγούστου  2008
Αριθ. πρωτ.: 1084166/1507/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων(εκτός leasing) ή σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) του ν.1665/1986 από ελεύθερους επαγγελματίες.

1.    Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι από το ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 31, μόνον εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου. Ειδικά οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμα φορολογικά στοιχεία και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου, εκπίπτουν κατά ποσοστό είκοσι πέντε του συνολικού ύψους αυτών, μη δυνάμενο να υπερβεί ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του δηλωθέντος ακαθαρίστου εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων.

2.    Από την Διοίκηση έχει γίνει κατά καιρούς δεκτό ότι τα μισθώματα που καταβάλλει ελεύθερος επαγγελματίας σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων για μακροχρόνια μίσθωση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου υπό προϋποθέσεις εκπίπτουν στο σύνολο τους και χωρίς κανένα περιορισμό από το ακαθάριστο εισόδημα του, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, εφόσον οι δαπάνες μίσθωσης έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου. Περαιτέρω, όμως, και σε περίπτωση που τα στοιχεία της σύμβασης μίσθωσης του αυτοκινήτου συνάδουν στην έννοια και το περιεχόμενο της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του ν.1665/1986, δηλαδή παραχώρηση χρήσης πράγματος έναντι μισθώματος, διάρκεια μίσθωσης, δικαίωμα αγοράς του αυτοκινήτου από τον αντισυμβαλλόμενο κατά την λήξη της μίσθωσης ή και πριν την λήξη της, έναντι τιμήματος, τότε στην περίπτωση αυτή η σύμβαση μίσθωσης εξομοιώνεται με εκείνη της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ανεξαρτήτως αν η εκμισθώτρια επιχείρηση δεν αποτελεί εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν.1665/1986, με συνέπεια τον περιορισμό των προς έκπτωση μισθωμάτων κατά 25% του συνολικού τους ύψους μη δυναμένου να υπερβεί το 3% του δηλωθέντος ακαθαρίστου εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος. (Σχετικές οι 1019689/379/Α0012/27.3.2002 και 1099553/2108/Α0012/2.12.2003 διαταγές μας).

3.    Περαιτέρω, με την 1030440/10391/Β0012/ΠΟΛ.1056/23.3.2007 Α.Υ..Ο.Ο. με την οποία συμπληρώθηκε η με αρ. 1003821/1007/Β0012/ΠΟΛ.1005/2005 Α.Υ.Υ.Ο., μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των ελεύθερων επαγγελματιών (Ζ' κατηγορία εισοδήματος) και των επιχειρήσεων (Δ' κατηγορία εισοδήματος εκπίπτουν τα  μισθώματα αυτοκινήτων στο σύνολό τους που καταβάλλονται σε εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων (εκτός leasing), ανεξάρτητα αν οι εταιρείες αυτές έχουν αγοράσει τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα ή τα έχουν μισθώσει από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

4.    Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν και από όσα αναφέρετε στην αίτηση σας σχετικά με την έκπτωση των μισθωμάτων ενοικίασης αυτοκινήτων προκύπτει ότι, από τα ακαθάριστα έσοδα των ελεύθερων επαγγελματιών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δικηγόροι εκπίπτουν:

α) τα μισθώματα αυτοκινήτων στο σύνολό τους που καταβάλλονται σε εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων (εκτός leasing) και σύμφωνα με όσα διευκρινίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, ανεξάρτητα αν οι εταιρείες αυτές έχουν αγοράσει τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα ή τα έχουν μισθώσει από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης

β) το 25% του συνολικού ύψους των μισθωμάτων αυτοκινήτων που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν.1665/1986 μη δυναμένου να υπερβεί το 3% του δηλωθέντος ακαθαρίστου εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο