Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-07-2008 ]

1075875/1369/Α0012/17.7.2008 Φορολογική μεταχείριση αμοιβής από διαιτησία σε δικαστική υπόθεση δικαστικού.

(Φορολογική μεταχείριση αμοιβής από διαιτησία σε δικαστική υπόθεση δικαστικού.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 17 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1075875/1369/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβής από διαιτησία σε δικαστική υπόθεση δικαστικού.

1.    Με τις διατάξεις της περίπτωσης α' παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές ανωνύμων εταιριών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι από το ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτό προκύπτει από τα ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος και από το οποίο (ακαθάριστο εισόδημα) εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ίδιου νόμου.

3.    Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 58 του πιο πάνω νόμου, μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.

4.    Με το ανωτέρω έγγραφό σας, μας ερωτάτε αν οι αμοιβές αυτές δύνανται να δηλωθούν μειωμένες κατά ποσοστό 10%, το οποίο ορίζεται ως έξοδο διαιτησίας που βαρύνει τον ανωτέρω διαιτητή, με βάση την ….. /2007 Διαιτητική Απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου και λαμβανομένου υπόψη ότι επί της βεβαίωσης αμοιβών του ανωτέρω διαιτητή, η οποία εκδόθηκε από την προσφεύγουσα εταιρεία, η οποία και τις κατέβαλε, αναγράφονται τα συνολικά ποσά των αμοιβών (όχι μειωμένα κατά 10%) επί των οποίων υπολογίσθηκε παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).

5.    Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν προκύπτει ότι, οι αμοιβές διαιτησίας δικαστικού για την συμμετοχή του σε διαιτητικό δικαστήριο, αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 και κατά την καταβολή τους ενεργείται παρακράτηση φόρου, από τον καταβάλλοντα αυτές, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.

6.    Επίσης, από τις ανωτέρω αμοιβές δεν μπορούν να εκπέσουν τα έξοδα διαιτησίας που επιδικάσθηκαν με βάση την ……/2007 Διαιτητική Απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, καθόσον απαραίτητες προϋποθέσεις αθροιστικά λαμβανόμενες για την έκπτωση αυτή είναι η τήρηση βιβλίων και η αναγραφή σε αυτά της σχετικής δαπάνης η οποία θα συνοδεύεται από το προβλεπόμενο από τον ΚΒΣ στοιχείο καταβολής τους, γεγονός που δε συντρέχει στην περίπτωση αυτή (σχετ.1086822/2016/Α0012/5.12.2006 έγγραφό μας).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο