Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2008 ]

1010079/173/Α0012/28.2.2008 Εφαρμογή συντελεστή καθαρού κέρδους σε ακαθάριστες αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών που παρέχουν υπηρεσίες σε Τεχνική Εταιρεία.

(Εφαρμογή συντελεστή καθαρού κέρδους σε ακαθάριστες αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών που παρέχουν υπηρεσίες σε Τεχνική Εταιρεία.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1010079/173/Α0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή συντελεστή καθαρού κέρδους σε ακαθάριστες αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών που παρέχουν υπηρεσίες σε Τεχνική Εταιρεία.

1.    Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) ορίζεται ότι, κατ' εξαίρεση, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσής τους, την διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται με την χρήση συντελεστή, στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών.

2.    Επίσης, με την περ. ε' της παρ.5 του ίδιου άρθρου και νόμου προβλέπεται ο συντελεστής εξήντα τοις εκατό (60%) για ακαθάριστες αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών από την προσφορά ανεξάρτητων υπηρεσιών σε οργανωμένα γραφεία με τη χρησιμοποίηση της υποδομής και της οργάνωσης των γραφείων του εργοδότη και για την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα.

3.    Ακόμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του ίδιου άρθρου και νόμου, αν από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου προκύπτει ότι οι δαπάνες της χρήσης βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία με το υπόλοιπο των ακαθάριστων αμοιβών (τεκμαρτές δαπάνες), που προκύπτουν από την εφαρμογή του συντελεστή,  ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας προσαυξάνει το συντελεστή αυτόν κατά ποσοστό 20%. Δεν θεωρείται ότι υπάρχει προφανής δυσαναλογία, όταν η διαφορά μεταξύ δαπανών που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία και τεκμαρτών δαπανών, κατά τα ανωτέρω, είναι μέχρι ποσοστό 20% των τεκμαρτών δαπανών.

4.    Περαιτέρω, όπως έγινε δεκτό με την 1065854/1069/Α0012/ΠΟΛ.1163/2.6.1998 διαταγή μας, ο συντελεστής 60% εφαρμόζεται επίσης και στην αμοιβή αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικά με τα έργα που αναφέρονται στην παρ.5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, σε κάθε περίπτωση.

5.    Στα αντίγραφα των συμβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ΟΟΑ/2263/Α01 και ΟΟΑ-ΟΟΒ/2851/Α01  που μας επισυνάψατε με το ανωτέρω έγγραφο σας αναφέρεται ότι, η «Χ  Α.Ε.» σας αναθέτει την παροχή υπηρεσιών επισκόπησης μελετών και τεχνικών θεμάτων που αφορούν τα έργα της Ηπείρου και των Γρεβενών και συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο παράρτημα- τεχνικό αντικείμενο υπηρεσιών, σαν ανάδοχος αναλαμβάνετε τα εξής καθήκοντα:

ι) Σύνταξη τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου εργασιών γεφυρών.

ιι) Σύνταξη επισκόπησης μελετών κιβωτοειδών οχετών, μικρών τεχνικών καθώς και μικρών γεφυρών μετά τις αντίστοιχες υποβολές των αναδόχων κατασκευής των έργων.

ιιι) Συντάξεις τεχνικών εκθέσεων σε τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν κατά την κατασκευή των γεφυρών.

ίν) Σχολιασμός μετά από εξέταση των προτάσεων μικροτροποποιήσεων των αναδόχων κατασκευής επί των μελετών.

6.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα καθήκοντα που αναλαμβάνετε σαν ανάδοχος αφορούν πραγματογνωμοσύνες επί τεχνικών έργων και συνεπώς για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών σας θα εφαρμοστεί στην ακαθάριστη νόμιμη αμοιβή σας, συντελεστής 60%, ο οποίος προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20% εφόσον βέβαια ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ.3 του παρόντος.

7.    Τέλος, ο χαρακτηρισμός της εργασίας σας ως πραγματογνωμοσύνη είναι θέμα πραγματικό και ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας για τη φορολογία του εισοδήματος σας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο