Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-2008 ]

1008932/143/Α0012/20.2.2008 Φορολογική αντιμετώπιση αμοιβής διαχειριστή πολυκατοικίας.

(Φορολογική αντιμετώπιση αμοιβής διαχειριστή πολυκατοικίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1008932/143/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση αμοιβής διαχειριστή πολυκατοικίας.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48 του ίδιου νόμου.

2.    Στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν, κατονομάζονται περιοριστικά τα επαγγέλματα τα οποία ο νόμος χαρακτηρίζει «ελευθέρια».

3.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λογίζεται κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε μία από τις κατηγορίες Α' έως και Ζ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.

4.    Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.2238/1994, στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών. Ο φόρος παρακρατείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, κατά την καταβολή των αμοιβών.

5.    Από τον συνδυασμό των προαναφερθεισών διατάξεων συνάγεται ότι η αμοιβή διαχ/στή πολυκατοικίας, επειδή αφενός δεν αποτελεί μισθό και αφετέρου δεν εμπίπτει σε κάποια από τις κατηγορίες εισοδήματος που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, περαιτέρω συγκεντρώνει όμως όλα τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, θεωρείται εισόδημα του δικαιούχου από ελευθέριο επάγγελμα που δεν εντάσσεται σε κάποια κατηγορία του εισοδήματος (Α' έως Ζ') σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994.

Επιπλέον για το πιο πάνω εισόδημα δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθόσον η προαναφερόμενη αμοιβή του διαχ/στή δεν καταβάλλεται από πρόσωπα που αναφέρονται στην πιο πάνω παρ. 4 του παρόντος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο