Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2008 ]

1120492/2347πε/Α0012/22.1.2008 Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή λόγω λύσης της μίσθωσης.

(Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή λόγω λύσης της μίσθωσης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1120492/2347πε/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή λόγω λύσης της μίσθωσης.

1.    Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) ορίζεται ότι ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παρ. 2 του άρθρου 4.

2.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ΚΦΕ, στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) το ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών. Ο φόρος παρακρατείται από τις δημόσιες υπηρεσίες οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, κατά την καταβολή των αμοιβών.

3.    Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.813/1978 όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με το άρθρο 3 του ν.2041/1992, ο μισθωτής μπορεί, μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη της σύμβασης, να καταγγέλλει τη μίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα αποτελέσματα της επέρχονται μετά πάροδο έξι (6) μηνών από την καταγγελία. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση το καταβαλλόμενο κατά τον χρόνο της καταγγελίας μίσθωμα τεσσάρων (4) μηνών.

4.    Στο έγγραφό σας και κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινωνίας μας αναφέρατε ότι η εταιρεία σας (ΕΕ) έχει μισθώσει έναν επαγγελματικό χώρο (γραφεία). Πριν τη λήξη της μισθωτικής σύμβασης, συμφωνήσατε εγγράφως με τον ιδιοκτήτη (φυσικό πρόσωπο) τη λύση της μίσθωσης, υπαιτιότητα της εταιρείας σας, καταβάλλοντος για αυτόν τον λόγο στον ιδιοκτήτη το ποσό των έξι (6) μισθωμάτων σαν αποζημίωση.

5.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η εν λόγω αποζημίωση των έξι (6) μισθωμάτων την οποία καταβάλλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή αποτελεί εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος. Κατά την καταβολή της αμοιβής αυτής θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο