Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-03-2008 ]

1051134/988 π.ε/Α0012/6.3.2008 Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης μισθωτών λόγω πρόωρης λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

(Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης μισθωτών λόγω πρόωρης λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 6 Μαρτίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1051134/988 π.ε/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης μισθωτών λόγω πρόωρης λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε (ν.2238/1994), εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

2.    Με την Ν.739/ΠΟΛ.144/24.7.1984 διαταγή, κοινοποιήθηκε η 211/1984 γνωμοδότηση της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και σύμφωνα με την οποία η αποζημίωση που καταβάλλεται σε μισθωτό, κατόπιν συμβιβασμού, λόγω πρόωρης λύσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και έναντι των μισθών που θα λάμβανε αν δεν λυνόταν η σύμβαση αποτελεί εισόδημα της παρ.1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε και ως τέτοιο υπόκειται σε φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ίδια γνωμοδότηση το ποσό αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει εφάπαξ αποζημίωση λόγω διακοπής σχέσης εργασίας κατά την έννοια της παρ.1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε..

3.    Στα ιδιωτικά συμφωνητικά που μας επισυνάψατε στο έγγραφό σας, αναφέρεται ότι δυνάμει των από 1.7.2003 και 6.10.2003 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου οι κύριοι Χ και Ψ απασχολήθηκαν από την εταιρία σας ως Γενικοί Διευθυντές μέχρι την 5.1.2007 και 10.1.2006 αντίστοιχα οπότε και απεχώρησαν κατόπιν τακτικής καταγγελίας των Συμβάσεων Εργασίας εκ μέρους των.

Ως συνέπεια της πρόωρης λύσης των ανωτέρω συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου οι παραπάνω εργαζόμενοι θεμελίωσαν δικαίωμα σε ατομική συνδεόμενη με την απόδοση αμοιβή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.2 των ως άνω ιδιωτικών συμφωνητικών, το ύψος της οποίας ήταν αβέβαιο επειδή εξηρτάτο από την επέλευση μελλοντικών και αβέβαιων γεγονότων.

Με τα από 21.3.2007 ως άνω ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ της εταιρίας σας και των ανωτέρω τέως Γενικών Διευθυντών καταβλήθηκαν στους κυρίους Χ και Ψ αποζημιώσεις ύψους 25.000 ευρώ και 50.000 ευρώ αντίστοιχα, με σκοπό την εκκαθάριση της μεταξύ σας οικονομικής εκκρεμότητας που προέκυψε.

4.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα ανωτέρω ποσά των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στους εν λόγω τέως Γενικούς Διευθυντές αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε και όχι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε.. Εφόσον τα ποσά αυτά καταβάλλονται έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% (αρ. 57 παρ.1 περ. γ' του Κ.Φ.Ε.).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο