Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2008 ]

1117333/2291/Α0012/28.1.2008 Φορολόγηση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ).

(Φορολόγηση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ).)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1117333/2291/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ).

1.    Με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν, οι εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, φορολογούνται με τεκμαρτά ποσά ως εξής:

αα) Για επιβατικό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης με άδεια κυκλοφορίας εκατό τοις εκατό (100%) και οδηγό τον ιδιοκτήτη, από δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.

ββ) Για επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης με άδεια κυκλοφορίας εκατό τοις εκατό (100%) και οδηγό τρίτο πρόσωπο, από δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ.

γγ) Για επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης με άδεια κυκλοφορίας πενήντα τοις εκατό (50%) και οδηγό τον ιδιοκτήτη, από δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ.

δδ) Για επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης με άδεια κυκλοφορίας πενήντα τοις εκατό (50%) και οδηγό τρίτο πρόσωπο, από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

εε) Για δύο (2) επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης με άδεια κυκλοφορίας πενήντα τοις εκατό (50%) στο καθένα, από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

Οι υποπεριπτώσεις ββ' και δδ' εφαρμόζονται ανάλογα και για τους μη ιδιοκτήτες εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος της περίπτωσης αυτής μειώνονται για τις χρήσεις 2007 και 2008 κατά ποσό χιλίων (1.000) ευρώ προκειμένου για μη εργαζόμενους συνταξιούχους ιδιοκτήτες επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ).

2.    Σύμφωνα με τα πιο πάνω, φορολογείται, ως εισόδημα Δ' κατηγορίας, με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ΚΦΕ, το πρόσωπο που έχει στο όνομα του την άδεια κυκλοφορίας του επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) ανάλογα με το ποσοστό της άδειας του αυτοκινήτου.

Επομένως, εάν η άδεια κυκλοφορίας του ΤΑΞΙ, δεν μεταβιβάζεται με το προσύμφωνο που αναφέρεσθε, αλλά αυτή παραμένει στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, τότε αυτός, φορολογείται με τα τεκμαρτά ποσά της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ΚΦΕ (ανάλογα με το ποσοστό της άδειας που κατέχει), το δε τρίτο πρόσωπο, που εκμεταλλεύεται το ΤΑΞΙ, θα φορολογηθεί με τα τεκμαρτά ποσά των υποπεριπτώσεων ββ' ή δδ' της ίδιας περίπτωσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο