Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2008 ]

1004207/76/Α0012/22.1.2008 Σύνταξη απογραφής ατομικής επιχείρησης.

(Σύνταξη απογραφής ατομικής επιχείρησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1004207/76/Α0012

ΘΕΜΑ: Σύνταξη απογραφής ατομικής επιχείρησης.

1.    Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ (ν.2238/1994), από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν μεταξύ άλλων και η αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και των άλλων εμπορεύσιμων αγαθών, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, ασφάλειας κ.λπ.. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων όταν δεν διενεργούν απογραφή ως απογραφή λήξης της διαχειριστικής περιόδου λαμβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των αγορών της περιόδου αυτής και ως απογραφή έναρξης ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των αγορών της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Αν προαιρετικά έχει διενεργηθεί απογραφή έναρξης και λήξης, για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα αυτών, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί η σύνταξη των απογραφών για μια τριετία από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση αυτή, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν.2523/1997 κυρώσεις για τη μη σύνταξη απογραφής.

2.    Από τα δεδομένα της αίτησής σας έχετε ατομική εμπορική επιχείρηση που έκανε έναρξη δραστηριότητας εντός του 2007, η οποία δεν υποχρεούται από τις διατάξεις του ΚΒΣ σε σύνταξη πραγματικής απογραφής. Επίσης, λόγω της φύσης των εργασιών σας (πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων) στο τέλος της κάθε ημέρας και κατΆ επέκταση στο τέλος της χρήσης δεν υπάρχουν αποθέματα καθόσον τυχόν υπόλοιπα εμπορευμάτων επιστρέφονται στην εταιρεία που σας τα προμηθεύει.

3.    Με βάση τις προηγούμενες διατάξεις και τα στοιχεία που μας παραθέσατε, για τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων εμπορευμάτων της επιχείρησής σας, ως απογραφή λήξης χρήσης 2007 πρέπει να πάρετε το 10% των αγορών της χρήσης εκτός εάν έχετε πραγματοποιήσει προαιρετικά πραγματική απογραφή στις 31.12.2007 κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος και ΚΒΣ με την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσετε την σύνταξη απογραφών για μια τριετία από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης, δηλαδή μέχρι τη χρήση 2010.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο