Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-2008 ]

1125411/15124/Γ0012/30.12.2008 Διενέργεια αποσβέσεων hardware και software Η/Υ.

(Διενέργεια αποσβέσεων hardware και software Η/Υ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1125411/15124/Γ0012

ΘΕΜΑ: Διενέργεια αποσβέσεων hardware και software Η/Υ.

1)    Βάσει των διατάξεων του εδαφίου γ' της παρ. 5 του άρθρου 11 του π.δ/τος 299/2003  «Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης» (ΦΕΚ 255 Α'), το οποίο αντικατέστησε το π.δ. 100/1998, ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης του λογισμικού (software) των ηλεκτρονικών υπολογιστών ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) και τριάντα τοις εκατό (30%), αντίστοιχα.

2)    Ωστόσο, με τις διατάξεις του εδαφίου δ' της παρ. 5 του ιδίου άρθρου, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ απόσβεσης της αξίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού (software) αυτών κατά τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά.

3)    Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ. 299/2003, για την απόσβεση της αξίας των τηλεφωνικών κέντρων προβλέπεται κατώτερος και ανώτερος συντελεστής δεκαπέντε (15%) καi είκοσι τοις εκατό (20%), αντίστοιχα.

4)    Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που το ανωτέρω πάγιο περιουσιακό στοιχείο χρησιμοποιείται ως μέσο εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης, ο κατώτερος και ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε είκοσι εννέα (29%) και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του π.δ/τος 299/2003. Επιπλέον, στην περίπτωση που για τις ανάγκες της επιχείρησης χρησιμοποιούνται ως μέσα εκπαίδευσης οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εν γένει, προβλέπονται αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης επί της αξίας αυτών, οι οποίοι ορίζονται σε τριάντα τέσσερα (34%) και σαράντα τοις εκατό (40%), αντίστοιχα, με βάση τις διατάξεις του εδαφίου β' της παρ. 5 του άρθρου 11 του ιδίου π.δ/τος.

5)    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μπορείτε να προβείτε στην εφάπαξ απόσβεση, μέσα στη χρήση που θα τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά, του λογισμικού (software) του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που σχεδιάζετε να αγοράσετε.

Όσον αφορά στην απόσβεση της αξίας του τηλεφωνικού κέντρου, αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του κατώτερου ή του ανώτερου συντελεστή απόσβεσης της παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ/τος 299/2003 και με δεδομένο ότι η επιλογή είτε του ενός είτε του άλλου συντελεστή είναι δεσμευτική μέχρι την πλήρη απόσβεση του εν λόγω παγίου στοιχείου.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που θα αγοράσετε θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο εκπαίδευσης των τεχνικών και πελατών της εταιρείας σας, καθώς επίσης και ότι η εκπαίδευση των παραπάνω ομάδων κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, σας γνωρίζουμε ότι εάν ως μέσο εκπαίδευσης χρησιμοποιηθεί το σύνολο του παραπάνω εξοπλισμού τότε μπορείτε να κάνετε χρήση των αυξημένων συντελεστών απόσβεσης που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του π/δτος 299/2003, δηλαδή, είτε του 29% είτε του 35%. Αντίθετα, εάν η εκπαίδευση γίνει με χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών του συστήματος τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αυξημένους συντελεστές απόσβεσης που ορίζει το εδάφιο β' της παρ. 5 του άρθρου 11 του ιδίου π.δ/τος, δηλαδή, είτε τον 34% είτε τον 40%.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο