Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-1996 ]

ΠΟΛ.1032/7.2.1996 Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1892/1990

(Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1892/1990)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

 Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 1996
Αρ.Πρωτ. 1016501/10887/Β0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1032

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.1892/1990.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων:


α) του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν.1892/1990, καθώς επίσης και με τη δυνατότητα σχηματισμού ειδικού αφορολογήτου αποθεματικού επενδύσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1828/1989 από τις τεχνικές επιχειρήσεις (περ. κδ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1892/90), σας γνωρίζουμε
τα ακόλουθα:

Α) Επί του πρώτου θέματος

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5, του άρθρου 3, του Ν.1892/1990, επιχειρήσεις των περιπτώσεων α', γ' και ι' της παραγρ. 1 του άρθρου 2, ήτοι μεταποιητικές βιομηχανικές, βιοτεχνικές και χειροτεχνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις καθώς
και οι επιχειρήσεις παραγωγής βιομάζας από ετήσια ή πολυετή φυτά, που εγκαθίστανται και πραγματοποιούν επενδύσεις στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης, δικαιούνται τα κίνητρα της περιοχής Β'.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.1892/90, όπως ισχύουν μετά την παράτασή τους με τις διατάξεις του Ν.2275/1994, ορίζεται ότι, οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου επιχειρήσεις, δικαιούνται να σχηματίσουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικού επενδύσεων μέχρι το 30% ή το 40% των αδιανεμήτων κερδών, ανάλογα με την περιοχή της εγκατάστασής τους, ήτοι στη μεν περιοχή Α' 30% και 40%, στις δε λοιπές, εκτός της Α' περιοχές 40% και 50% αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτό για την πραγματοποίηση καινούργιων επενδύσεων του άρθρου 1 του Ν.1892/90 ύψους μεγαλύτερου τουλάχιστον κατά 30% του σχηματιζομένου αποθεματικού.....

3. Εξάλλου, για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων στα κίνητρα που παρέχονται από τις διατάξεις του Ν.1892/1990, περιλαμβάνονται η επιχορήγηση, η επιδότηση επιτοκίου, οι αφορολόγητες εκπτώσεις και οι αυξημένες αποσβέσεις, ενώ περαιτέρω για την εφαρμογή των κινήτρων αυτών, η χώρα διαιρέθηκε σε περιοχές,
σύμφωνα με το άρθρο 3 του ανωτέρω νόμου.

4. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, οι ευεργετικές διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν.1892/90, για την παροχή κινήτρων της Β' περιοχής αναφέρονται περιοριστικά στα κίνητρα του Ν.1892/90 και όχι στο άρθρο 22 του Ν.1828/89 και επομένως οι επιχειρήσεις
των περιπτώσεων α', γ' και ι' της παραγρ. 1 του άρθρου 2, που εγκαθίστανται και πραγματοποιούν επενδύσεις στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης, δικαιούνται να σχηματίζουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/89, με τα ποσοστά της Α' περιοχής (30%) (σχετικά τα αρ. 1109807/10588/29.9.1995 και 1042644/10220/8.5.1995 έγγραφά μας).

Β. Επί του δευτέρου θέματος

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. κδ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1892/90, οι τεχνικές εταιρίες υπάγονται στο νόμο αυτό, για τον εκσυγχρονισμό τους, την αντικατάσταση των μηχανημάτων και του λοιπού εξοπλισμού τους.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγρ. 5 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι, για τις επιχειρήσεις τεχνικών εταιριών της περίπτωσης (κδ'), ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία εδρεύουν, παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολογήτων εκπτώσεων της περιοχής Β'.

3. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων και ενόψει του γεγονότος, ότι οι διατάξεις που παρέχουν φορολογικές απαλλαγές ή εξαιρέσεις από την φορολογία ερμηνεύονται στενά, προκύπτει ότι, οι τεχνικές εταιρίες έχουν το δικαίωμα να διενεργούν αφορολόγητες εκπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12-14 του Ν.1892/90, καθώς επίσης να σχηματίζουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1828/89, για επενδύσεις όμως, που αναφέρονται περιοριστικά στην περίπτ. κδ' του άρθρου 2 του Ν.1892/90 και που αφορούν τον εκσυγχρονισμό τους, την αντικατάσταση των μηχανημάτων τους και του
λοιπού εξοπλισμού τους.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, οι τεχνικές εταιρίες, έχουν δικαίωμα να διενεργήσουν αφορολόγητες εκπτώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12-14 του Ν.1892/90 καθώς και να σχηματίσουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1828/89, μόνο για επενδύσεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και αντικατάσταση των μηχανημάτων τους και του λοιπού εξοπλισμού τους και όχι για τις λοιπές επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν.1892/90, όπως π.χ. επενδύσεις κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων και μάλιστα σε εργοταξιακούς χώρους, οι οποίοι με την αποπεράτωση των έργων παύουν να υφίστανται κ.λπ. (σχετικά τα αρ. 1121033/10840/30.11.1994, 1036363/10175/30.8.1991 και 1035514/10208/14.10.1993 έγγραφά μας).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο