Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-2008 ]

1102622/11397/Β0012/30.10.2008 Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

(Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1102622/11397/Β0012

ΘΕΜΑ: Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ια' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν.3296/2004, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β' η Γ' κατηγορίας εκπίπτουν οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, οι οποίες αποσβένονται ισόποσα σε τρία (3) χρόνια. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Όταν οι δαπάνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, υπερβαίνουν μέσα στη χρήση, το μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν τις δύο προηγούμενες χρήσεις, αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, επιπλέον ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση.

2.    Με την 1012212/10171/Β0012/ΠΟΛ.1016/7.2.2005 εγκύκλιό μας, με την οποία δόθηκαν ερμηνευτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του ν.3296/2004, διευκρινίσθηκε ότι η αφαίρεση του 50% των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας θα γίνεται από τα κέρδη που προκύπτουν μετά τη λογιστική αναμόρφωση με τις μη αναγνωριζόμενες προς έκπτωση δαπάνες.

3.    Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η αφαίρεση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων κατΆ εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων πραγματοποιείται εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων (κωδ. 060 στο έντυπο Φ-01.010). Κατά συνέπεια, η αφαίρεση των υπόψη δαπανών δεν επηρεάζει τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων και ως εκ τούτου, δεν νοείται ο σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού από τα ως άνω κέρδη. Επομένως, παρέλκει η απάντηση στο ερώτημά σας σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης των ως άνω αποθεματικών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο