Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-07-2008 ]

1036604/10552ΠΕ/Β0012/9.7.2008 Η αξία των απορριμματοφόρων οχημάτων που δωρίζουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες εμπίπτουν στην παρ. 19 του άρθρου 2 του ν.2939/2001, προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, για τις ανάγκες του νόμου αυτού, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

(Η αξία των απορριμματοφόρων οχημάτων που δωρίζουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες εμπίπτουν στην παρ. 19 του άρθρου 2 του ν.2939/2001, προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, για τις ανάγκες του νόμου αυτού, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 9 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1036604/10552ΠΕ/Β0012

ΘΕΜΑ: Η αξία των απορριμματοφόρων οχημάτων που δωρίζουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες εμπίπτουν στην παρ. 19 του άρθρου 2 του ν.2939/2001, προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, για τις ανάγκες του νόμου αυτού, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. λ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που λειτουργούν, μετά από έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ως «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης» με βάση τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 2 του ν.2939/2001, εκπίπτουν οι παροχές σε είδος ή σε χρήμα που πραγματοποιούν, για τους σκοπούς του ίδιου νόμου, προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλους αρμόδιους φορείς διαχείρισης αποβλήτων που αναφέρονται στην 69728/824/1996 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 358Β') και άλλες σχετικές διατάξεις.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις της υποπερ. γγ' της περ. α' της παρ. 1 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εκπίπτει η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η αξία των ειδών διατροφής που δωρίζονται από επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν ή εμπορεύονται τέτοια αγαθά, προς το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ», καθώς επίσης και η αξία των κινητών μνημείων, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο ή σε μουσεία αναγνωρισμένα από τον Υπουργό Πολιτισμού σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία.

3.    Επίσης, με τις διατάξεις της αριθ. 1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ.1029/17.2.2006 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 19 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι δωρεές απορριμματοφόρων από επιχειρήσεις προς το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους, καθόσον δεν περιλαμβάνονται στις περιοριστικά αναφερόμενες διατάξεις της υποπερ. γγ' της περ.α' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (1019624/10165/Β0012/10.4.2002 έγγραφό μας)

Η διοικητική αυτή λύση αφορούσε στις δωρεές σε είδος (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οχήματα, κ.λπ.) προς το Δημόσιο και τους Δήμους γενικά και όχι ειδικά απορριμματοφόρων οχημάτων στα πλαίσια του ν.2939/2001.

4.    Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 2 του ν.2939/2001, με τον οποίο συμμορφώθηκε η χώρα μας με την Οδηγία 94/62/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την αξιοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων συσκευασίας, ορίζεται ότι ως «σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης» νοείται η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική βάση και με οποιαδήποτε νομική μορφή, των εργασιών συλλογής συμπεριλαμβανομένης της εγγυοδοσίας, μεταφοράς, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

5.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτηση σας προκύπτει ότι η εταιρία σας η οποία λειτουργεί, μετά από έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ως συλλογικό σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης με βάση τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 2 του ν.2939/2001, προτίθεται να δωρίσει, στα πλαίσια της επίτευξης του σκοπού της, απορριμματοφόρα  οχήματα σε Δήμους και Κοινότητες.

6.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι οι διατάξεις της περ.λ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ρυθμίζουν το θέμα των δωρεών σε είδος αποκλειστικά των επιχειρήσεων που λειτουργούν στα πλαίσια «Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης» προς τους Ο.ΤΑ, και επομένως, οι διατάξεις αυτές είναι ειδικότερες των διατάξεων της υποπ. γγ της περ. α της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, προκύπτει, ότι η αξία των απορριμματοφόρων οχημάτων που πρόκειται να δωρίσετε, σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, στους Δήμους αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά σας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο