Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-2008 ]

1026323/10356/Β0012/3.7.2008 Έκπτωση ποσού δωρεάς από το φορολογούμενο εισόδημα νομικών προσώπων.

(Έκπτωση ποσού δωρεάς από το φορολογούμενο εισόδημα νομικών προσώπων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 3 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1026323/10356/Β0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση ποσού δωρεάς από το φορολογούμενο εισόδημα νομικών προσώπων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του δωδέκατου εδαφίου της υποπ. γγ' της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εκπίπτουν τα χρηματικά ποσά που καταβάλλουν λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί η συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

2.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο …», που έχει συσταθεί με το υπ' αριθμ. 9/23.01.2006 (Φ.Ε.Κ. Α' 7) Προεδρικό Διάταγμα, είναι ένα νομικό πρόσωπο κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 1 του Π.Δ.) που εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή βασικής και κυρίως εφαρμοσμένης και τεχνολογικού χαρακτήρα έρευνας. Επίσης, την ανάπτυξη εφαρμογών και παραγωγή προϊόντων για τη βιομηχανική, οικονομική και κοινωνική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών, για την ερευνητική και τεχνολογική υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης (άρθρο 2 του Π.Δ.). Από την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας θα ωφεληθεί το κοινωνικό σύνολο και όχι μόνο αυτό καθεαυτό το υπόψη νομικό πρόσωπο και επομένως ο σκοπός του είναι πράγματι κοινωφελής, όπως άλλωστε ορίζεται και στη συστατική του πράξη.

3.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι τα χρηματικά ποσά των δωρεών που θα κάνουν οι επιχειρήσεις προς το «Κέντρο …», αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδά τους, καθώς το νομικό αυτό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου έχει συσταθεί νόμιμα και επιδιώκει βάσει του π.δ. με το οποίο συστάθηκε κοινωφελείς σκοπούς. Σημειώνεται ότι για την αναγνώριση των χρηματικών δωρεών ως εκπεστέας δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων θα πρέπει να τηρούνται και οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο