Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2008 ]

1062006/10911/Β0012/30.6.2008 Έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3296/2004.

(Έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3296/2004.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 30 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1062006/10911/Β0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ια' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3296/2004.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου και επομένων εδαφίων της περίπτωσης ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, όπως οι διατάξεις αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν.3296/2004, όταν οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, υπερβαίνουν μέσα στη χρήση, το μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν τις δύο προηγούμενες χρήσεις, αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2238/1994, επιπλέον ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου για τη μεταφορά της ζημίας, έχουν εφαρμογή για το υπόλοιπο ζημιών που προκύπτει μετά την αφαίρεση του πιο πάνω ποσοστού. Προϋπόθεση εφαρμογής των δύο προηγούμενων εδαφίων είναι η πιστοποίηση της πραγματοποίησης των πιο πάνω δαπανών από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου αυτού υποχρεούται να χορηγεί βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το είδος των δαπανών και ο χρόνος πραγματοποίησής τους.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 9 του ν.3296/2004, για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01.01.2005 μέχρι την 31.12.2008.

2.    Όπως έχει γίνει δεκτό με το αριθμ. πρωτ. 1033405/10533/Β0012/08.04.2005 έγγραφό μας, επειδή τα χρηματικά ποσά των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων με σκοπό την εκτέλεση - υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, αποτελούν ουσιαστικά μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης η οποία επιχορηγείται, για τον υπολογισμό του προαναφερόμενου ποσοστού 50%, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά με τα οποία πράγματι επιβαρύνεται η εταιρεία.

Περαιτέρω, με το αριθμ. πρωτ. 1029041/10430/Β0012/10.04.2006 έγγραφό μας διευκρινίσαμε ότι η υπηρεσία σας θα πρέπει να χορηγεί βεβαίωση για το σύνολο των πραγματοποιηθεισών μέσα στη χρήση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, καθώς και το ποσοστό με το οποίο επιχορηγήσατε αυτές.

3.    Από τα στοιχεία του σχετικού σας εγγράφου προκύπτει ότι η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων θεωρεί ότι μία επιχείρηση που έχει λάβει από την υπηρεσία σας (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - Γ.Γ.Ε.Τ.) ενισχύσεις για την πραγματοποίηση ερευνητικής δραστηριότητας μπορεί να λαμβάνει και την προαναφερόμενη  βεβαίωση, προκειμένου για την έκπτωση ποσοστού 50% δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα καθαρά κέρδη της, μόνον εφόσον το συνολικό ποσό των δύο ενισχύσεων βρίσκεται κάτω από το ανώτατο όριο που επιτρέπει το Κοινοτικό Πλαίσιο, καθόσον στην ουσία η επιχείρηση είναι αποδέκτης δύο ενισχύσεων που της δίνονται για την ίδια ακριβώς αιτία, δηλαδή την διεξαγωγή έρευνας. Επιπλέον, έχει τη γνώμη ότι δεδομένου ότι κατά τη συνήθη πρακτική η υπηρεσία σας χρηματοδοτεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις εξαντλώντας τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ενίσχυσης, κάθε επιπλέον ενίσχυση για το ίδιο ερευνητικό σχέδιο, όπως είναι η χορήγηση της φοροαπαλλαγής με την έκδοση της βεβαίωσης έκπτωσης δαπανών, δεν θεωρείται ως νόμιμη και δεν πρέπει να δίδεται.

4.    Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται ότι η ρύθμιση της πιο πάνω πρότασης σας απαιτεί νομοθετική ρύθμιση, ήτοι τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η οποία θα αφορά μελλοντικές χρήσεις. Ενόψει των ανωτέρω, η υπηρεσία μας ζητά να μας γνωρίσετε το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει το ποσό των επιτρεπτών ενισχύσεων.

Τέλος και αναφορικά με την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών της χρήσης 2007, επειδή η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έχει ολοκληρωθεί για την πλειονότητα των επιχειρήσεων, η έκδοση των βεβαιώσεων πρέπει να επισπευτεί.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο