Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-2008 ]

1028663/10387/Β0012/18.6.2008 Αναγνώριση έκπτωσης αποζημίωσης που καταβάλλει επιχείρηση πριν την υπογραφή της δικαστικής απόφασης δυνάμει της οποίας καταβάλλεται η αποζημίωση.

(Αναγνώριση έκπτωσης αποζημίωσης που καταβάλλει επιχείρηση πριν την υπογραφή της δικαστικής απόφασης δυνάμει της οποίας καταβάλλεται η αποζημίωση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1028663/10387/Β0012

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση έκπτωσης αποζημίωσης που καταβάλλει επιχείρηση πριν την υπογραφή της δικαστικής απόφασης δυνάμει της οποίας καταβάλλεται η αποζημίωση.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, αποζημιώσεις, καθώς και πάσης φύσεως αμοιβές, που οφείλονται από επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συμβιβασμό, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, που υπάγονται σε φορολογία εισοδήματος του οφειλέτη, εάν πριν από την καταβολή ή πίστωση αυτών, δεν υποβληθεί στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία φορολογίας του δικαιούχου αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου και θεωρηθεί από αυτή η απόφαση ή το έγγραφο, βάσει του οποίου θα καταβληθεί ή πιστωθεί η αποζημίωση ή αμοιβή στο δικαιούχο.

2.    Όπως έχει διευκρινιστεί με την αριθ. 1107130/6850/0009Α/ΠΟΛ.1232/27.10.1992, ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.2065/1992 με τον οποίο εισήχθησαν οι πιο πάνω διατάξεις, από τους ελέγχους που γίνονται από τις Δ.Ο.Υ. έχει διαπιστωθεί ότι, σε πολλές περιπτώσεις, δεν δηλώνονται από τους υπόχρεους αποζημιώσεις που εισπράττονται, καθώς και άλλου είδους αμοιβές που καταβάλλονται με δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συμβιβασμό. Για να είναι δυνατή η διαπίστωση των ανωτέρω ποσών από τις Δ.Ο.Υ., με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι τα ποσά αυτά δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη των επιχειρήσεων που τα καταβάλλουν, αν δεν υποβληθεί και δεν θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του δικαιούχου, αντίγραφο της εκτελούμενης απόφασης ή του εγγράφου της αναγνώρισης ή του συμβιβασμού.

3.    Εξάλλου, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο εισηγητής δικαστής συντάσσει το  σχέδιο της απόφασης που περιέχει το αιτιολογικό και το διατακτικό της, από το οποίο δημοσιεύεται η απόφαση σε δημόσια συνεδρίαση. Μετά τη δημοσίευση κάθε διάδικος δικαιούται να λάβει απλό φωτοτυπικό αντίγραφο του σχεδίου προκειμένου να μεριμνήσει για την καθαρογραφή. Ο εισηγητής δικαστής οφείλει να θεωρήσει ενυπογράφως, το ταχύτερο δυνατόν, το πρωτότυπο, το οποίο ακολούθως υπογράφεται αμέσως (παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 304).

4.     Από την αίτησή σας προκύπτει ότι η εταιρεία σας οφείλει να καταβάλει συγκεκριμένο ποσό δυνάμει δικαστικής απόφασης η οποία έχει δημοσιευθεί (και επομένως γνωρίζετε το διατακτικό αυτής) αλλά καθυστερεί η υπογραφή της με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να υποβάλετε αντίγραφο στη Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου και να προχωρήσετε στην εξόφληση του ποσού, ούτως ώστε να αποφύγετε την καταβολή τόκων υπερημερίας.

5.    Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της πιο πάνω διάταξης είναι η διασταύρωση στοιχείων αλλά και ότι η εταιρεία σας δε φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση στην υπογραφή της απόφασης, γίνεται δεκτό ότι η εταιρεία σας μπορεί να γνωστοποιήσει στη Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου της αποζημίωσης (με αίτηση) το διατακτικό της σχετικής απόφασης και στη συνέχεια να προχωρήσει στην καταβολή της οφειλής, χωρίς να τίθεται θέμα μη αναγνώρισης της σχετικής δαπάνης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο