Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2008 ]

1020335/128/0015/13.6.2008 Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δεν δύνανται να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους απαιτήσεις που διαγράφηκαν κατΆ εφαρμογή του άρθρου 44 του ν.1892/1990.

(Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δεν δύνανται να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους απαιτήσεις που διαγράφηκαν κατΆ εφαρμογή του άρθρου 44 του ν.1892/1990.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1020335/128/0015

ΘΕΜΑ: Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. δεν δύνανται να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους απαιτήσεις που διαγράφηκαν κατΆ εφαρμογή του άρθρου 44 του ν.1892/1990.

Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Τα ποσά αυτά υπολογίζονται με ποσοστό 0,5% επί της αναγραφόμενης αξίας στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς επιτηδευματίες μετά την αφαίρεση των οριζόμενων από τις ίδιες διατάξεις ποσών. Το ποσό των ως άνω προβλέψεων για κάθε διαχειριστική χρήση, συναθροισμένο με το ποσοστό της πρόβλεψης που έγινε σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και η οποία εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό 30% του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού « Πελάτες», όπως αυτό εμφανίζεται στην απογραφή τέλους χρήσης. Πέραν της σχηματιζόμενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Εξαιρετικά, αν σε κάποια διαχειριστική χρήση το ποσό των πράγματι επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης, το επιπλέον ποσό, που δεν καλύπτεται από τη σχηματισθείσα πρόβλεψη, μπορεί να αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση με οριστικές εγγραφές.

2.    Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει, ότι αυτές έχουν εφαρμογή μόνο για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας, ως δυνάμενες να σχηματίζουν λογαριασμό προβλέψεων απαιτήσεων και να τηρούν το λογαριασμό «Πελάτες», με το χρεωστικό υπόλοιπο του οποίου πρέπει να συγκρίνεται η σχηματιζόμενη πρόβλεψη ώστε να μην υπερβαίνει το ποσοστό 30%. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας δεν έχουν τη δυνατότητα να εκπέσουν τα υπόψη ποσά, καθόσον στην περίπτωσή τους δεν μπορεί να εφαρμοσθεί, εκ των πραγμάτων, ο περιορισμός του 30% του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Πελατών». Επίσης, από τη διατύπωση των διατάξεων της περ. θ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 συνάγεται ότι ο σχηματισμός πρόβλεψης αποτελεί προϋπόθεση, προκειμένου για την περαιτέρω έκπτωση επιπλέον ποσού επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα.

3.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με το σχετικό έγγραφο σας προκύπτει, ότι οι ανώνυμες εταιρείες  «Α  Ε.Ε.Α.Ε.» και  «Β  Α.Ε.Ε.» υπήχθησαν στη διαδικασία του άρθρου 44 του ν.1892/1990 βάσει των από 18.10.2006 συμφωνιών των πιστωτών τους, οι οποίες επικυρώθηκαν με τις υπΆ αριθμ. 295/2007 και 296/2007 αποφάσεις του Εφετείου Πειραιώς. Μεταξύ των πιστωτών περιλαμβάνεται και η εταιρεία σας η οποία τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας και της οποίας το ύψος των συνολικών απαιτήσεων από τις πιο πάνω ανώνυμες εταιρείες ανερχόταν σε 55.001,85 και 16.408,48 ευρώ, αντίστοιχα. Δυνάμει των παραπάνω αποφάσεων διαγράψατε ποσά απαιτήσεων 20.883,99 ευρώ («Α  Ε.Ε.Α.Ε.») και 6.226,09 ευρώ («Β  Α.Ε.Ε.»). Επίσης, θα εισπράξετε σε 13 ισόποσες έντοκες εξαμηνιαίες δόσεις μέρος των αρχικών απαιτήσεων, που όπως μας γνωρίσατε τηλεφωνικά προέρχεται από πωλήσεις επί πιστώσει μηχανημάτων  barbeque υγραερίου.

4.    Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι τα ποσά των απαιτήσεων που διαγράψατε δεν μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα σας, παρά το γεγονός ότι η διαγραφή έγινε με δικαστική απόφαση, καθόσον, δεν μπορούσατε να σχηματίσετε την οριζόμενη από τις διατάξεις πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων η οποία αποτελεί προϋπόθεση για των έκπτωση των ποσών αυτών.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι τόκοι που θα σας καταβληθούν με εξαμηνιαίες δόσεις υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν.2238/1994.

II. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), ορίζεται ότι ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας, για την άσκηση του επαγγέλματος του, τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων, σε ξεχωριστές στήλες του οποίου καταχωρεί: α) το είδος του δικαιολογητικού, τον αύξοντα αριθμό και τη χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων, β) τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων υλών, από την παροχή υπηρεσιών και από λοιπές πράξεις, γ) τις δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό τους για μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, τις δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις, δ) τις επιστροφές και τις εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο πάνω πράξεων, οι οποίες μπορεί να καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες, ε) το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις.

2.    Επίσης στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ. ορίζεται μεταξύ άλλων ότι το ποσό κάθε πράξης της προηγούμενης παραγράφου αναλύεται σε ιδιαίτερες στήλες του τηρουμένου βιβλίου ή σε καταστάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος και του Φ.Π.Α..

3.    Περαιτέρω στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κ.Β.Σ., ορίζεται ότι σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου καταχωρούνται διακεκριμένα: α) τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου, β) οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών, γ) Η αξία αγοράς και πώλησης των πάγιων στοιχείων, ο Φ.Π.Α. που αναλογεί σε αυτές, καθώς και οι αποσβέσεις τους, όταν εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα, δ) οι καταθέσεις και οι αναλήψεις κεφαλαίων, τα δάνεια που χορηγούνται και λαμβάνονται, καθώς και οι εισπράξεις ή οι καταβολές που γίνονται για μερική ή ολική εξόφλησή τους.

4.    Από τις προαναφερόμενες διατάξεις, προκύπτει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στα τηρούμενα βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. των ποσών που μετοχοποιήθηκαν, ενώ σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρονται στο Ι΄ κεφάλαιο του παρόντος περί Φορολογίας Εισοδήματος προκύπτει ότι το ποσό του χρέους το οποίο διαγράφηκε δεν μπορεί να εκπέσει από το φορολογητέο εισόδημα της επιχείρησης και εν προκειμένω δεν υφίσταται λόγος καταχώρησης του ποσού αυτού στα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Περαιτέρω, σχετικά με το οφειλόμενο ποσό το οποίο διακανονίστηκε για αποπληρωμή σε ισάριθμες έντοκες δόσεις, υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στα τηρούμενα βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. των τόκων του μέρους των απαιτήσεων που θα καταβληθούν, καθόσον αυτά συνιστούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, όπως αναλυτικά παρατίθενται στο Ι΄ κεφάλαιο του παρόντος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο