Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-1996 ]

ΠΟΛ.1026/31.1.1996 Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης

(Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 1996
Αρ. Πρωτ. : 1013799/308/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ.
ΤΜΗΜΑ Δ΄ (Λοιπών Φορολογιών)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1026

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση Υπουργικής απόφασης.

Κοινοποιούμε κατωτέρω την αρ. Δ 13ε/1268/15.11.90 (ΦΕΚ 775/Β/7.12.90) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Χορήγηση αδείας για προσωρινή κυκλοφορία Μηχανήματος Εργων" καθώς και φωτοντίγραφο υποδείγματος της σχετικής άδειας για ενημέρωσή σας.
Επισημαίνεται ότι τα ποσά που καταβάλλονται κάθε φορά για τη χορήγηση προσωρινών αδειών κυκλοφορίας των Μ.Ε. θα εισπράττονται με διπλότυπα τύπου Α θα αποδίδονται δε μέσω ΚΕΠΥΟ υπέρ ΤΕΟ-ΜΕ στο κωδικό Ν.Π.Δ.Δ. 86325 αφού προηγουμένως γίνουν οι νόμιμες παρακρατήσεις.
Τα ανωτέρω ποσά που εισπράττονται υπέρ του ΤΕΟ υπόκεινται κατά την είσπραξη σε τέλη χαρτοσήμου 2% πλέον εισφορά ΟΓΑ 20% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.187/43.

Χορήγηση αδείας για Προσωρινή Κυκλοφορία Μηχανήματος Εργων Δ13ε/1268

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του Νόμου 614/77 "περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ειδικότερα το άρθρο 88 αυτού, κατά το οποίο με Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας για προσωρινή κυκλοφορία Μηχανήματος Εργων (ΜΕ).

2. Την ανάγκη χορηγήσεως σε εμπορικούς αντιπροσώπους κατασκευαστές, φυσικά πρόσωπα κ.λπ. άδειας για προσωρινή κυκλοφορία ΜΕ με σκοπό τη δοκιμαστική επίδειξη αυτού μεταφορά από Τελωνεία, μεταφορά προς επισκευή ή επιθεώρηση κ.λπ.

3. Την υπ' αρ. Υ 1052/90 όπως τροποποιήθηκε με την Υ 1087/90 απόφαση του Πρωθυπουργού περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αναπλ. Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση, σε κάθε ενδιαφερόμενο, αδείας για προσωρινή κυκλοφορία Μηχανήματος Εργων με σκοπό τη δοκιμαστική επίδειξη αυτού μεταφορά από τους τελωνειακούς χώρους, μεταφορά προς επισκευή ή επιθεώρηση κ.λπ. Η ως άνω άδεια κυκλοφορίας ΜΕ θα εκδίδεται από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΔΤΥΝ), στην περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του ο ενδιαφερόμενος, κατόπιν υποβολής των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου.

β) Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Κατοχής και Τεχνικών στοιχείων που θα χορηγείται από τη ΔΤΥ και θα συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο.

γ) Χαρτόσημο 250 δρχ., για χαρτοσήμανση της προσωρινής άδειας.

δ) Αποδεικτικό κυριότητας του ΜΕ.

ε) Διπλότυπο Δημοσίου Ταμείου περί καταβολής Τελών Προσωρινής Κυκλοφορίας ΜΕ, που θα ανέρχονται σε 3.000 δρχ. για κάθε ημέρα ισχύος της άδειας.

2. Εξουσιοδοτούμε τη Δ/νση Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Δ13) για τον καθορισμό του εντύπου της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας ΜΕ.

3. Η ισχύς της Απόφασης αυτής αρχίζει από της δημοσιεύσεώς της δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ SCANNERΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο