Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2008 ]

1009074/157/Α0012/13.5.2008 Χρόνος έκπτωσης δαπάνης ενοικίου για εγκατάσταση επιχείρησης.

(Χρόνος έκπτωσης δαπάνης ενοικίου για εγκατάσταση επιχείρησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 13 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1009074/157/Α0012

ΘΕΜΑ: Χρόνος έκπτωσης δαπάνης ενοικίου για εγκατάσταση επιχείρησης.

1.    Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι, το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ εξευρίσκεται λογιστικώς, με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, μεταξύ των άλλων εκείνα της περίπτωσης α' αυτής της παραγράφου, δηλαδή των γενικών εξόδων διαχείρισης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά των ενοικίων που καταβάλλει η επιχείρηση για τις ανάγκες της επαγγελματικής της εγκατάστασης.

2.    Σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους, την κατά καιρούς διοικητική και δικαστική νομολογία, για την αναγνώριση μιας επαγγελματικής δαπάνης πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά ορισμένες προϋποθέσεις όπως, η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη νόμου, να είναι βεβαία, δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη, πραγματική, παραγωγική, να προκύπτει από έγγραφα δικαιολογητικά .κλπ. και να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία.

3.    Στην φορολογία εισοδήματος ισχύει η βασική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, για αυτό δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση στην τρέχουσα χρήση δαπάνες που αφορούν προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις έστω και αν καλύπτονται με δικαιολογητικά της τρέχουσας χρήσης, καθόσον οι δαπάνες κατά κανόνα αναγνωρίζονται στη χρήση στην οποία καθίστανται δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες, ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί το αντίτιμό τους ή όχι.

4.    Η Δ/νση του ΚΒΣ με το Υ.Σ. 63/17.04.2008 έγγραφό της μας γνωστοποίησε ότι η απόδειξη είσπραξης ενοικίου που εκδίδεται από τον εκμισθωτή καταχωρείται στα βιβλία (Β' ή Γ' κατηγορίας) του μισθωτή επιτηδευματία, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης καταβολής του. Στην περίπτωση μη καταβολής μισθωμάτων ή μη εμπρόθεσμης καταβολής τους και εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΦΕ η έκπτωσή τους ανεξάρτητα από την καταβολή τους θα πρέπει να γίνονται σχετικές εγγραφές (λογισμού των εξόδων) στα τηρούμενα βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας με βάση λογιστικό σημείωμα που θα εκδίδεται στο χρόνο που το μίσθωμα καθίσταται δεδουλευμένο(δηλαδή στο τέλος του μήνα ή τριμήνου , έτους κλπ, ανάλογα με την συμφωνία.

5.    Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν και από όσα αναφέρετε στην επιστολή σας, προκύπτει ότι τα ποσά των μισθωμάτων των προηγούμενων χρήσεων 2005 και 2006, που κατεβάλατε, για τις ανάγκες της εγκατάστασης της επιχείρησης σας, μέσα στο 2007 αποτελούν αντίστοιχα δαπάνες εκπεστέες αυτών των χρήσεων, καθόσον στις χρήσεις αυτές κατέστησαν δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες, χωρίς να εξετάζεται αν, τα ποσά αυτά κατεβλήθησαν μερικά ή ολικά ή σε μεταγενέστερη, εκείνης που αφορούν, χρήση, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσης.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο