Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2008 ]

1033466/10479/Β0012/9.5.2008 Οι επιχειρήσεις με αντικείμενο την πώληση καρτών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και χρόνου κινητής τηλεφωνίας δικαιούνται να σχηματίζουν πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων με ποσοστό 0.5% με βάση τις διατάξεις της περ. θ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.

(Οι επιχειρήσεις με αντικείμενο την πώληση καρτών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και χρόνου κινητής τηλεφωνίας δικαιούνται να σχηματίζουν πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων με ποσοστό 0.5% με βάση τις διατάξεις της περ. θ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Αθήνα, 9 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1033466/10479/Β0012

ΘΕΜΑ: Οι επιχειρήσεις με αντικείμενο την πώληση καρτών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και χρόνου κινητής τηλεφωνίας δικαιούνται να σχηματίζουν πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων με ποσοστό 0.5% με βάση τις διατάξεις της περ. θ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, μεταξύ άλλων, του ποσού των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής υπολογίζεται σε ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) επί της αναγραφόμενης αξίας στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς επιτηδευματίες, μετά την αφαίρεση: αα) των επιστροφών ή εκπτώσεων, ββ) της αξίας των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το Δημόσιο, δήμους και κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και γγ) του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, του φόρου κατανάλωσης καπνού και λοιπών φόρων που εμπεριέχονται στην τιμή πώλησης.

2.    Περαιτέρω, με τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περ. θ' της παρ. 1 του ίδιου πιο πάνω άρθρου ορίζεται, ότι ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τις επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης, επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και τις επιχειρήσεις διανομής και παροχής φυσικού αερίου, το ποσό της πρόβλεψης υπολογίζεται με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών ή συνδρομητικών που αναγράφονται στα εκδιδόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. στοιχεία προς επιτηδευματίες ή ιδιώτες, με εξαίρεση αυτά που εκδίδονται προς το Δημόσιο, δήμους και κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

3.    Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας, αλλά και προφορικά σε τηλεφωνική επικοινωνία προκύπτει, ότι αντικείμενο της εταιρείας σας είναι η αγορά και η πώληση καρτών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και η αγορά χρόνου κινητής τηλεφωνίας από τη «Χ» και η πώληση του χρόνου αυτού, είτε προς ιδιώτες είτε προς επιτηδευματίες.

4.    Όπως προκύπτει από τις διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος, κατ' εξαίρεση του γενικού κανόνα δόθηκε σε ορισμένες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (τηλεφωνίας, ύδρευσης - αποχέτευσης κλπ.) η δυνατότητα να σχηματίζουν πρόβλεψη για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων τους και για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε ιδιώτες, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πελάτες τους δεν εξοφλούν τους λογαριασμούς, ενώ λόγω της μικρής αξίας αυτών δεν είναι πάντα εφικτή (εξαιτίας και των αυξημένων δικαστικών εξόδων) η είσπραξή τους μέσω της δικαστικής οδού (σχετ. 1090543/11185/ Β0012/23.11.2000).

5.    Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, συνάγεται ότι η εταιρεία σας δεν δικαιούται να σχηματίζει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων με ποσοστό 1%, εφόσον δεν αποτελεί εταιρεία κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας που να εκδίδει λογαριασμούς (και επομένως να έχει αυξημένες επισφάλειες). Δικαιούσθε όμως να σχηματίζετε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) επί της αναγραφόμενης αξίας στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών προς επιτηδευματίες και η οποία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας με βάση τις διατάξεις της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο